Hankkeet

OPI-kuntoutuskurssien tutkimus

2016
2018
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

OPI-kuntoutuskurssien tutkimus

Project Name

Implementation study of OPI rehabilitation

Alkamisvuosi

2016

Päättymisvuosi

2018

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Erja Poutiainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Kela

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Kela

Hankkeen tiivistelmä

OPI-kuntoutuskurssien tutkimus on osa Kelan Muutos-hanketta, joka kohdistuu Kelan kuntoutuksen muutosten vaikutuksiin asiakkaalle. Kela ja Opetushallitus kehittivät OPI-kuntoutusmallin vuosina 2010–2013 yhdessä kuntoutuksen palveluntuottajien ja oppilaitosten kanssa. OPI-kuntoutuksen vakiinnuttamisen yhteydessä toimijoiden määrä on kasvanut ja kuntoutuksen rakenne on hieman muuttunut hankevaiheen tilanteesta. Tämän implementaatiotutkimuksen tavoitteena on arvioida kuntoutusmallin toteutumista, toimivuutta, vaikutuksia ja hyötyjä. Tutkimus tuottaa tietoa kuntoutujan kuntoutus- ja kuntoutumisprosessista, sen sisällöstä ja etenemisestä sekä kuntoutumista edistävistä ja haittaavista mekanismeista.

Hankkeen tulokset

Tutkimuksessa havaittiin, että OPI-kuntoutuksella kyettiin parantamaan opiskelijoiden opiskelu- ja toimintakykyä. Erityisesti kuntoutuksen eri palveluiden yhdistämistä uudenlaiseksi kokonaisuudeksi pidettiin OPI-kuntoutuksen vahvuutena.

Kuntoutukseen osallistuneet nuoret kokivat hyötyneensä OPI-kuntoutuksesta. Nuorten lisäksi heidän kanssaan työskennelleet oppi- ja kuntoutuslaitosten ammattilaiset näkivät kuntoutuksen parantaneen nuorten tilannetta. Sekä nuoret että ammattilaiset suhtautuivat myönteisesti siihen, että yksilöllisen tuen lisäksi kuntoutuksessa nuoret saivat vertaistuen avulla positiivisia kokemuksia vuorovaikutuksesta ja osallisuudesta.

Tutkimuksen mukaan OPI-kuntoutus kohdentui lähinnä nuorille, joilla ongelmat olivat ehtineet kasautua ja kehittyä jo suhteellisen vakaviksi. Esimerkiksi yli puolella tutkimuksen kyselyyn vastanneista nuorista opinnot olivat keskeytyneet jossain vaiheessa toisen asteen opintopolkua. Nuoret pohtivat opintojen keskeyttämistä muutenkin yleisesti. Erilaiset oppimiseen liittyvät vaikeudet olivat myös yleisiä.

Moni opiskelijoista oli jo saanut tukea opiskeluun tai mielenterveyden ongelmiinsa ennen OPI-kuntoutusta. Tutkimuksen mukaan OPI-kuntoutukseen osallistuneiden palvelut olivat kuitenkin toimineet toisistaan erillään.

Opintonsa keskeyttäneillä nuorilla on suurempi riski kohdata vaikeuksia myöhemmin elämässä. OPI-kuntoutus osoittautui hyödylliseksi palveluksi olemassa olevien nuorta tukevien palveluiden rinnalle. Jatkossa tulee varmistaa, että kaikilla kuntoutuksesta mahdollisesti hyötyvillä nuorilla on mahdollisuus päästä kuntoutukseen. Erityisesti tulee kehittää palveluun ohjaamista oppilaitoksissa. Kuntoutuksen toteutusta tulisi mukauttaa vielä enemmän kuntoutujien yksilöllisiin tarpeisiin ja kuntoutuksen jälkeistä tukea tulisi suunnitella moniammatillisesti enemmän jo kuntoutuksen aikana.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!