Ammattilaisille

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot

Yhdessä tekemässä hyvinvoivaa tulevaisuutta.

Teemme käytännönlähtöistä tutkimusta, kehittämistä sekä innovaatioita, jotka tuottavat ratkaisuja yhteiskunnallisesti merkittäviin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Toimintamme painopistealueita ovat toimintakyky, työkyky ja työelämä, oppimisen tuki, osallisuus, yhteisötalous, maahan muuttaneet sekä kansalaisyhteiskunta. TKI-toimintamme on tieteellisesti, menetelmällisesti sekä eettisesti korkeatasoista.

Toimintamme painopistealueet

Toimintakyky

Tutkimme ja kehitämme toimintakyvyn tukea eri väestöryhmien ja sairausryhmien tarpeisiin.

Toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön pystyvyyttä toimia erilaisissa ympäristöissä ja itselle tärkeissä elämän toiminnoissa. Siihen vaikuttavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, joihin rajoitteita tuottavat esimerkiksi vammat ja sairaudet. Toimintakyvyn rajoitteilla ei tarkoiteta kuitenkaan vain vammojen ja sairauksien tuottamia fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita, vaan sitä, että henkilön elämäntilanne vaatii häneltä enemmän kuin hänen terveytensä sallii.

Kuntoutussäätiö tukee järjestöjen tarjoamaa kurssitoimintaa ylläpitämällä Järjestöjen kurssikalenteria, joka kokoaa järjestöjen tarjoamat toimintakykyä tukevat kurssit yhteen paikkaan.

Työkyky ja työelämä

Monien vaikeasti työllistyvien ryhmien on haastavaa päästä työelämään ja pysyä onnistuneesti työssä; heidän asemaansa työmarkkinoilla ja arvostusta työelämässä on edistettävä. Tavoitteenamme on edistää sekä työhön pääsemistä että työssä pysymistä.

Yhdistämällä yksilöön, työnantajiin ja työmarkkinoihin kohdentuvat toimenpiteet voimme sekä nostaa työllisyysastetta että lisätä hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta Suomessa. Meille on keskeistä hyödyntää työelämän kehittämisessä kokemusasiantuntijuutta ja asiakaskokemusta.  Toimimme verkostoyhteistyössä muiden painopistealueen keskeisten toimijoiden kanssa.

Kuntoutussäätiön kehittämällä ja tarjoamalla työkykykoordinaattorikoulutuksella on tunnustettu asema ammatillisena täydennyskoulutuksena. Työkykykoordinaattorin tehtävä on suunnitella ja koordinoida työhön palaamiseen liittyviä tukitoimia. Tarjoamme työkykykoordinaattoreille myös täydennyskoulutusta ja ylläpidämme työkykykoordinaattoreiden valtakunnallista verkostoa. Lisäksi teemme muun muassa työnohjausta erilaisille kuntoutusalan toimijoille, esimerkiksi työhönvalmentajille.

Osallisuus

Vahvistamme TKI-toiminnallamme sosiaalista osallisuutta. Edistämme vertaistoimintaa ja kokemusasiantuntijuutta sekä tietämystä sosiaalisesta kuntoutuksesta kouluttamalla yhteisöjä sekä ammattilaisia. Olemme toteuttaneet useita hankkeita, joissa on kehitetty ja tuettu erityisryhmien mahdollisuutta harrastustoimintaan, erityisesti liikuntaharrastuksiin. Olemme kehitelleet ja toteuttaneet yhdessä muiden aluetoimijoiden kanssa erilaisia osallisuutta tukevia toimintoja ja toimintamalleja, joilla on tuettu heikommassa asemassa olevien aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuksia harjoittaa suomen kieltä ja järjestämällä jalkautuvaa digitukea Länsi-Helsingin alueella ikääntyville maahanmuuttajille.

Oppimisen tuki

Nykyisessä tietoyhteiskunnassa oppimisvaikeudet muodostavat yhä suuremman riskin syrjäytymiselle opinnoista ja työelämästä.

Oppimisen tuen keskuksessa tutkitaan, jaetaan tietoa, kehitetään menetelmiä sekä tukimalleja ja tarjotaan tukea oppimisen, tiedonkäsittelyn ja mielenterveyden ongelmiin.

Keskus tarjoaa yksilö- ja ryhmämuotoista tukea ja järjestää muun muassa koulutuksia, luennoi sekä tuottaa oppimisvaikeuksiin ja muihin oppimisen ongelmiin liittyvää materiaalia sekä vaikeuksia kokevien, että ammattilaisten käyttöön.

Poutiainen Erja

Johtava tutkija, FT, kliinisen neuropsykologian dosentti, neuropsykologi

‍Yhteisötalous

Edistämme oikeudenmukaisen ja vakaan yhteiskunnan rakentumista, ja tuemme ihmisten osallisuutta sekä väestöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta. Olemme mukana useissa yhteisötalouden hankkeissa, joissa on tavoitteena tukea yhteiskunnallisia yrityksiä ja edistää yhteiskunnallisten innovaatioiden syntymistä Suomessa. Pyrimme vahvistamaan yhteisötalouden ekosysteemiä ja siinä mukana olevien osaamista ja keskinäistä yhteistyötä. Mikäli tarvitsette yhteistyökumppania yhteisötalouteen liittyen tai toivotte koulutusta tai konsultaatiota kyseisistä teemoista, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä.

Maahan muuttaneet

Kuntoutussäätiöllä on pitkä kokemus maahanmuuttoon liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä. Tunnemme työllistymisen ja kotoutumisen realiteetit hyvin laajasti. Asiantuntemuksemme on arvostettua ja meiltä pyydetään usein asiantuntijalausuntoja kotoutumisen teemoista. Tutkimusten ja selvitysten lisäksi olemme järjestäneet kotoutumista edistäviä toimintoja, joilla Suomeen muuttaneita on tuettu kielenoppimisessa ja naapurustoonsa asettumisessa. Olemme myös tuottaneet järjestömentorointipalvelua pienille maahan muuttaneiden järjestöille, jotta ne voisivat palvella omaa asiakaskuntaansa mahdollisimman hyvin. Tutkitun tiedon ja käytännön kokemuksen pohjalta olemme tuottaneet oppaita ja ohjeistuksia maahan muuttaneille ja ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään maahan muuttaneita. Haluamme olla mukana rakentamassa yhdenvertaista Suomea, jossa kaikilla on mahdollisuus löytää oma tapa olla mukana yhteiskunnassa ja vaikuttaa sen tulevaisuuteen.

Kansalaisyhteiskunta

Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Me Kuntoutussäätiöllä olemme mukana rakentamassa osallistavaa ja osaavaa kansalaisyhteiskuntaa tukemalla sen erilaisten toimijoiden osaamista, verkostoja ja toimintamalleja. Tunnemme järjestöjen kohtaamat haasteet mutta myös järjestöjen tarjoamat ratkaisut erilaisten kohderyhmien osallisuuden, työ- ja toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kehitämme erityisesti järjestöjen arviointiosaamista ja kyvykkyyttä hyödyntää esimerkiksi STEA- sekä ESR-rahoitusmahdollisuuksia.

Vahvasti verkostoituneena kolmannen sektorin toimijana ja järjestöjen työn tuntijoina toimimme myös järjestökentän äänitorvena. Rakennamme järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhteistyötä ja tuomme kattavasti esille järjestöjen tarjoamia ratkaisuja moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Laurikainen Heli

Asiantuntija, arviointi, Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), Yhteisöpedagogi, Työvalmennuksen EAT

Toimintamme arvolupaus

Haluamme tarjota yhteistyökumppaneillemme mukavaa ja sujuvaa yhteistyötä vahvalla ja korkeatasoisella asiantuntemuksella. Osallistamalla erilaisia asiantuntemuksia ja näkökulmia rakennamme yhdessä parhaat ratkaisut.

Käytäntölähtöinen tutkimus tuottaa tietoa päätöksen teon tueksi

Käytäntölähtöinen tutkimuksemme tuottaa objektiivista tietoa ja uusia toimintamalleja. Tutkimuksen avulla tuodaan näkyväksi ilmiöitä, erilaisten toimijoiden rooleja, taustasyitä ja vaikutuksia. Tutkittu tieto mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja osaamisen vahvistamisen. Kun tutkimuksen avulla selvitetään erilaisten toimien yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, pystytään kohdentamaan toiminta parhaalla tavalla — myös kestävän talouden näkökulmasta.

Asiakkaan oma kokemus kertoo, mikä toimii

Haluamme tuoda erilaisten ihmisten äänen kuuluville. Kohderyhmien osallistaminen kehittämisprosesseihin ja kohderyhmiltä tiedon kerääminen varmistaa, että kehitettävät toimet tullaan rakentamaan oikein ja tehokkaasti.

Moniosaaminen tuottaa entistä parempia palveluja

Kuntoutussäätiön käytäntölähtöinen tutkimus on monitieteellistä ja monialaista. Yhdistämme TKI-toiminnassamme yhteiskuntatieteiden, terveystieteiden, sosiaalialaan tai käyttäytymistieteiden osaamista. Teemme monimenetelmällistä määrällistä ja laadullista tutkimusta sekä hyödynnämme tutkimustemme tuloksia kehittämis- ja palvelutoiminnassamme.

Kuntoutussäätiön tutkijat ovat kansainvälisesti vahvasti verkottuneita. Kansainvälistä tietoa käytetään hyväksi ja tiedetään, mitä maailmalla jo tehdään.

Jaamme tietoa ja olemme osa ratkaisua

Toimimme avoimesti ja tutkittuun tietoon perustuen siten, että työmme tuloksia voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti. Jaamme tietoa, osaamista ja tuloksia. Teemme yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Julkaisemme tutkimus- ja kehittämishankkeidemme tuloksia mm. Kuntoutussäätiön tutkimuksia, Kuntoutussäätiön työselosteita ja Tutkimuksista, kehittämisestä ja innovaatioista tiiviisti -sarjoissa sekä julkaisemme Kuntoutus-lehteä.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!