Henkilöstö

Ala-Kauhaluoma Mika

Yhteyspäällikkö, VTT

Asiantuntijuus

 • Ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallit
 • Työelämäyhteydet ja työllistymisen tukitoimet
 • Kuntoutusjärjestelmän toiminta
 • Arviointitutkimus
 • Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sosiaaliset innovaatiot

Hankkeet

 • Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet (Kela, 2013-2016)
 • Tutkimus työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, tuloksista ja tulevaisuudesta (Valtioneuvosto, 2014-2016)
 • Liikunta ja osallisuus. Järjestöjen välisen yhteistoiminnan tehostaminen paikallistasolla osallisuuden edistämiseksi (STEA, 2015-2017)
 • Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (ESR, 2015-2018)
 • Osatyökykyisiin kohdistuva työvoiman kysyntää ja sen kehittämistä koskeva tutkimus (TEM, 2017)
 • Liike jatkuu – tieto tukee (LIITO). Yhteishanke erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten harrastamisen lisäämiseksi (Helsingin kaupunki 2018-2021)
 • Monimenetelmäinen tutkimus maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteiden toimivuutta toimivuudesta (Eduskunta 2017-2018)
 • Iisisti töihin – uudella tavalla osatyökykyisille ja vammaisille työpaikkoja (ESR, 2019-2022)
 • Ammatillisen kuntoutuksen (KIILA) tutkimushanke (KELA 2022-2023)
 • Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot (VN-teas 2022-2023)
 • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus (Työkykyohjelma 2021-2023)
 • Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä (Next Generation EU 2023-2025)
 • Hyvinvointia ikääntyneille – osallisuutta edistäviä rakenteita järjestöjen ja ikäneuvoloiden yhteistyöhön (STEA 2023-2025)
 • Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohankkeen (ESR 2023–2027)

Julkaisut

 • Ala-Kauhaluoma M,  Keskitalo E, Lindqvist T, Parpo A (2004) Työttömien aktivointi. Kuntouttava työtoiminta -lain sisältö ja vaikuttavuus. Lain arviointitutkimuksen loppuraportti. Stakes, tutkimuksia nro. 141.
 • Ala-Kauhaluoma M (2005) Keppiä ja porkkanaa. Voidaanko työttömien aktivoinnilla vaikuttaa työllistymiseen ja hyvinvointiin? Yhteiskuntapolitiikka 70:1, 42–53.
 • Ala-Kauhaluoma M, Lempola H-M, Härkäpää K (2005) Kokonaisvaltaista tukea yksilölle. Equal-ohjelman kansallisessa teematyössä kerättyjä käytäntöjä, kokemuksia ja tuloksia. Kuntoutussäätiön työselosteita 30. Helsinki.
 • Ala-Kauhaluoma, M & Härkäpää, K (2006) Yksityinen palvelusektori heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä. Työpoliittinen tutkimus 312, Työministeriö, Helsinki.
 • Ala-Kauhaluoma M (2007) Toimeenpanon haasteita ja arvioinnin ratkaisuja. Tutkimus uusista työllistymisen tukemisen tavoista.  Kuntoutussäätiön tutkimuksia 76. Helsinki.
 • Ala-Kauhaluoma M, Laurila H, Haapasalo S (2008) Oppimisvaikeudet tukipalvelun haasteena. Lukineuvola -hankkeen arviointitutkimus. Kuntoutussäätiön työselosteita 35. Helsinki.
 • Ala-Kauhaluoma M & Laurila H (2008) MS ja työ. MS-tautia sairastavat suomalaiset, työssä selviytyminen ja kuntoutus. Suomen MS-liiton raporttisarja (tutkimuksia) 13.
 • Ala-Kauhaluoma M (2009)  MS-tautia sairastavien kuntoutukseen osallistuminen ja kuntoutustarve. Kuntoutus 32:1, 4-13.
 • Henriksson M, Ala-Kauhaluoma M (2009) Finnish Rehabilitation Experiment for Temporarily Employed Academic People – Evaluation of the Model and First Results. International Journal of Rehabilitation Vol 32, Supplement 1, 80–81.
 • Ala-Kauhaluoma M,  Henriksson M (2010) Akateemisten pätkätyöläisten kuntoutustarpeen arviointi mini-interventiona. Kuntoutus, 33, 2, 18-33.
 • Ala-Kauhaluoma M, Henriksson M (2011) Akateemisten pätkätyöläisten hyvinvointi ja kuntoutus. TUULI-kehittämishankkeen arvioinnin loppuraportti. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 77. ISBN 978-951-669-870-3 (nid.), 978-951-669-871-0 (pdf).
 • Ala-Kauhaluoma M. ym (2013). Sosiaalisen kuntoutuksen selvitystyö. Loppuraportti 10.9.2013. Tilaajana Tampereen kaupunki. Yhteistyössä Innolink Oy, Sosiaalikehitys Oy, Kuntoutussäätiö.
 • Notkola Veijo, Pitkänen Sari, Tuusa Matti, Ala-Kauhaluoma Mika, Harkko Jaakko, Korkeamäki Johanna, Lehikoinen Tuula, Lehtoranta Pirjo, Puumalainen Jouni
  (2013) Nuorten syrjäytyminen tietoa, toimintaa ja tuloksia? Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu, Eduskunta.
 • Ala-Kauhaluoma, Henriksson, Saarinen (2013) Kolmas sektori kuntoutuksen toimijana. Teoksessa Kuntoutus muuttuu – entä kuntoutusjärjestelmä. (Toim. Ashorn, Autti-Rämö, Rajavaara). Kelan tutkimusosasto.
 • Puumalainen, J, Laisola-Nuotio A, Ala-Kauhaluoma M (2014) Toteutuuko liikkumisen vapaus? Kokemuksia ja näkemyksiä vammaisten henkilöiden liikkumisen mahdollisuuksista Suomessa, Invalidiliitto ry.
 • Riitta Seppänen-Järvelä (toim. 2014): Kuntoutuksen yhteistoiminta osaksi työn arkea. Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toisen vaiheen arviointitutkimus. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 84. Kelan tutkimusosasto, Helsinki.
 • Tuusa M. & Ala-Kauhaluoma M (2014) Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42
 • Ala-Kauhaluoma M. & Tuusa M. (2015) Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana. Kuntoutus 37:1, 35-42.
 • Harkko J. & Ala-Kauhaluoma M (2015) Nuorten aikuisten kuntoutusrahaetuudet ja kuntoutuspalvelut. Kuntoutus 37:1, 42-50.
 • Vesala Hannu T., Klem Simo, Ala-Kauhaluoma Mika & Harkko J. (2016) Työnantajien kokemuksia kehitysvammaisista työntekijöistä. Kehitysvammaliiton selvityksiä 11.
 • Ala-Kauhaluoma M. ym. (2016) Työpolitiikan vaikuttavuus ja vaihtoehdot. Tutkimus työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, tuloksista ja tulevaisuudesta (TYVA) –loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 3
 • Pitkänen S., Mertala, Ala-Kauhaluoma (2016) TE-palveluissa vahvistettava kokeiluista kumppanuuksiin perustuvaa monikanavaisuutta ja yhteiskehittämistä. Työpoliittinen aikakauskirja 59:1.
 • Harkko J, Lehikoinen T, Lehto S, Ala-Kauhaluoma M. (2016) Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi? Nuorten syrjäytymisriskit ja aikuisuuteen siirtymistä tukeva palvelujärjestelmä. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 144
 • Ahlström M, Ala-Kauhaluoma M. (2016) Työhön paluu traumaattisen surun jälkeen. Kuntoutus 4:39, 29-35.
 • Ala-Kauhaluoma, M; Kesä, M; Lehikoinen, T; Pitkänen, S. (2017) Osatyökykyisistä osaavaa työvoimaa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 42.
 • Ala-Kauhaluoma, Tuusa, M. (2017) Kuntoutuksen uudistamiskomitea jätti ehdotuksensa – toteutuuko oikeus kuntoutukseen. Kuntoutus 40: 3-4, 88-91.
 • Ala-Kauhaluoma, M ym. (2018) Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu.
 • Rinne H., Pitkänen S., Vuorento M., Ala-Kauhaluoma M. (2018) Kotoutumissuunnitelma ja työllistyminen. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu.
 • Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2018). Suositus työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisen laatukriteereiksi (2018). (pdf)
 • Ala-Kauhaluoma, M ym. (2018) Selvitys sijoita ja valmenna-mallin (IPS-mallin) tuloksista ja toimeenpanosta. (pdf) Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntoutussäätiön työselosteita.
 • Ala-Kauhaluoma, M ym (2018) Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena. Kuntoutus 41:3, 46-52.
 • Ala-Kauhaluoma M. ym. (2020) Iisisti töihin – opas. Osatyökykyisen työllistämiseen työtä muokkaamalla.
 • Ala-Kauhaluoma M ym (2023) Arviointitutkimus ammatillisen KIILA-kuntoutuksen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja, Helsinki.
 • Ala-Kauhaluoma M ym (2023) Yhteiskunnan kehittäjät ja uudistajat: Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:40.
 • Ala-Kauhaluoma M ym (2023) Työkykyohjelman arviointi: Ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2023:27.
 • Kostilainen H, Ala-Kauhaluoma M (2023) Sosiaaliset innovaatiot – synty, skaalaus ja rahoitus. Teoksessa Yhteiskunnallinen yritys (Kostilainen, Nieminen toim.) Diak, Työelämä 31.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!