Hankkeet

Kolmas sektori sosiaali- ja terveydenhuollon tulokselliseksi toimijaksi kunnissa

2001
2002
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Kolmas sektori sosiaali- ja terveydenhuollon tulokselliseksi toimijaksi kunnissa

Project Name

Alkamisvuosi

2001

Päättymisvuosi

2002

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Nouko-Juvonen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Suomen Kuntaliitto

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Suomen Kuntaliitto

Hankkeen tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen välisen yhteistyön toimivuutta arvioivan tiedon kerääminen ja analysoiminen. Näin pyrittiin lisäämään vaihtoehtoisesti tuotettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuloksellisuutta. Hankkeen konkreettisena tavoitteena oli selvittää, minkälaisia kokemuksia ja odotuksia kunnilla on sosiaali- ja terveydenhuollon projekteista sekä yhteistyöstä kolmannen sektorin kanssa.

Hankkeen tulokset

Yhteistyön myönteisimmät kokemukset liittyivät projektiyhteistyössä työskentelevien osaamiseen ja motivaatioon, osapuolten väliseen avoimeen keskusteluilmapiiriin ja osapuolten yksimielisyyteen tavoitteista. Kuntien ja järjestöjen edustajat olivat hyvin tyytyväisiä myös osapuolten väliseen vastuunjakoon, tehtävien organisointiin ja kolmannen sektorin organisaatioiden sitoutuneisuuteen. Kuntien ja järjestöjen edustajien mukaan heikoimman linkin yhteistyössä muodostivat riittämättömät taloudelliset ja henkilöstöresurssit. Resurssien vähyyden ohella projektiyhteistyötä vaikeuttivat erityisesti riittämätön yhteistyöosapuolen toiminnan perusteiden ja toimintatapojen tuntemus ja heikko tiedonkulku.

Kuntien ja järjestöjen sosiaali- ja terveydenhuollon projektiyhteistyön keskeiset kehittämistarpeet liittyivät (1) sopimusmallien, kustannusseurannan ja laadunhallinnan kehittämiseen ja ohjeistukseen, (2) osapuolten väliseen tiedottamiseen ja yhteissuunnitteluun projektien sekä strategisen vuoropuhelun tasolla sekä (3) kuntien ja järjestöjen väliseen työnjakoon ja resurssointiin liittyviin yhteiskuntapoliittisiin ratkaisuihin.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!