Hankkeet

Kolmannen ja julkisen sektorin palveluyhteistyö monitahoisessa kuntoutuksessa

2010
2013
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Kolmannen ja julkisen sektorin palveluyhteistyö monitahoisessa kuntoutuksessa

Project Name

Co-operation between non-governmental organizations (NGOs) and public sector in multidimensional rehabilitation

Alkamisvuosi

2010

Päättymisvuosi

2013

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Pirjo Lehtoranta

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Ohjausryhmän jäsenet

Kuntaliiton, SOSTE:n, TEM:n, Kelan ja Helsingin yliopiston edustajat

Rahoittaja

Raha-automaattiyhdistys (RAY)

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena (1) oli tutkia ja kehittää sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä julkisen sektorin kuntoutusyhteistyötä, (2) edistää eri toimijoiden paikallisia yhteistyövalmiuksia kuntoutuspalveluiden tuottamisessa sekä (3) hahmottaa yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa koottiin tietoa järjestöjen tuottamasta kuntoutuksen volyymeista ja asemasta kuntoutusjärjestelmässä sekä jäsennettiin julkisen ja järjestöjen kuntoutusyhteistyön osa-alueet. Jäsennyksen pohjalta rakennettiin yhteistyötä kuvaava ”Talomalli”. Kehittämistyössä painottui Jyväskylän seudulla tehtyyn kuntien, sairaanhoitopiirin ja mielenterveys- ja päihdealan järjestöjen kuntoutuksen palveluyhteistyö. Työn tuloksena määriteltiin järjestöammattilaisten tukeman vertaistoiminnan merkitystä heikossa sosioekonomisessa asemassa elävien, marginalisoituneiden korvaushoitoasiakkaiden elämänhallinnan edistämisessä. Erityisiksi kehittämishaasteiksi ko. asiakaskunnan kohdalla täsmentyi vertaistoiminnassa havaittuihin mielenterveydellisiin palvelutarpeisiin vastaaminen ja vertaistoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. KUUMA-kunnissa tapahtuneen yhteiskehittämisen keskeisin ja merkittävin anti oli muutokset, joita kokemusasiantuntemuksen ja vertaisuuden tuominen voi parhaimmillaan synnyttää julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä erityisesti päihde- ja mielenterveysalalla asiakastyötä tekevien työotteessa ja asiakaslähtöisyydessä. Hankkeen tuloksista kirjoitettiin artikkelit Kuntoutus 1/2014 -lehteen, Kunnallistieteelliseen aikakauskirjaan 1/14 ja katsaus Kuntoutus 2/2014 -lehteen. Korvaushoidon asiakkaiden järjestölähtöisen vertaistuen roolista palvelujen kehittämisessä kirjoitettiin laaja käsikirjoitus työnimellä ”Professional-supported peer action in drug rehabilitation”. Siitä työstetään artikkeleja julkaistavaksi kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Hankkeen tuloksia levitettiin myös lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kuntoutuksen seminaareissa.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!