Hankkeet

Kokonaisvaltaista tukea yksilölle – ESR-Equal -ohjelman kansallisen teematyön vaihe I

2003
2005
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Kokonaisvaltaista tukea yksilölle – ESR-Equal -ohjelman kansallisen teematyön vaihe I

Project Name

Comprehensive support for the individual – National Thematic Work in CIP Equal (Phase I)

Alkamisvuosi

2003

Päättymisvuosi

2005

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Kristiina Härkäpää

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

ESR-Equal -ohjelman toimenpidekokonaisuuden 5.1.1. kehittämiskumppanuudet

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Equal-yhteisöaloiteohjelma, kansallinen teematyö toimenpidekokonaisuudessa 5.1.1.

Hankkeen tiivistelmä

Teematyön yleisenä tavoitteena oli kerätä ja levittää tietoa ja kokemuksia hyviksi toimintatavoiksi osoittautuneista työllistymisen tukitoimista. Tavoitteena oli tuottaa käytännönläheistä tietoa työllistymisen tukitoimien tuloksellisesta toteuttamisesta. Tavoitteena oli tarjota hankkeille tiedon tuottamisen foorumeita, koota hankkeiden kokemuksia, lisätä hankkeiden välistä vuorovaikutusta sekä tarjota mahdollisuus hankkeiden väliseen benchmarkingiin.

Hankkeen tulokset

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tiedonkeruun tulokset osoittivat hankkeiden tavoitteiden ja keskeisten kehittämistehtävien laajuuden ja vaihtelevuuden. Eri tavoin työvalmennuksen malleja hyödyntäneet käytännöt perustuivat henkilökohtaiseen tukee sekä työntekijän ja työnantajan tarpeiden mukaan räätälöityihin palveluihin. Työllistymisen tukemiseen liitettiin uudella tavalla mm. yksilöllistä palveluohjausta, moniammatillisia yhteistyöverkostoja sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja yritysten ja työpaikkojen kanssa. Työnantajayhteistyö oli määrällisesti runsasta ja se painottui yksityiselle pk-sektorille. Uusia koulutus- ja ohjauskäytäntöjä luotiin mm. koulun ja työelämän siirtymävaiheisiin sekä ammatilliseen ja työvoimapoliittiseen koulutukseen. Osassa hankkeita kehitettiin tiedottavaa yhteistyötä yhteiskuntavastuukysymyksistä. Yhteistyömalleja luotiin myös yli sektorirajojen alueellisen työllisyyden kehittämiseen. Ensimmäisen vaiheen aikana kuvatut hankkeiden hyvät käytännöt osoittavat, että peruspalveluiden rinnalle on löydettävissä uusia tuloksellisia palveluja, joista huomattavaa osaa voidaan suoraan hyödyntää täydentämään nykyistä palvelujärjestelmää.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!