Hankkeet

Arviointi ja tiedon tuottaminen systemaattiseksi sosiaali- ja terveysalojen järjestöihin

2013
2015
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Arviointi ja tiedon tuottaminen systemaattiseksi sosiaali- ja terveysalojen järjestöihin

Project Name

Systemizing Evaluation and Data Acquisition in NGOs in Social and Health Sector

Alkamisvuosi

2013

Päättymisvuosi

2015

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Henriksson

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Hankkeen kohdejärjestöt, RAY

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Raha-automaattiyhdistys (RAY)

Hankkeen tiivistelmä

Projektin päätavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen valmiuksia oman toiminnan ja sen laadun systemaattiseen kehittämiseen ja samalla luoda edellytykset toiminnan tuloksia ja vaikutuksia koskevan seurantatiedon tuottamiseen RAY:n linjausten mukaisesti. Välillisesti tavoitteena on tehostaa RAY:n myöntämien avustusten käyttöä eli parantaa rahoitettavan toiminnan laatua.Projektin ensimmäisenä osatavoitteena on kehittää kohdejärjestöjen tarpeista lähtevät mallit ja käytännöt järjestöjen toimintaa ja sen tuloksia koskevan tiedon tuottamiseen, arvioimiseen, seurantaan ja hyödyntämiseen. Käytännössä jokaisen kehittämisprojektin kohteena olevan järjestön kanssa kehitetään tiiviissä yhteistyössä konkreettiset mallit itsearvioinnin toteuttamiseen sekä tiedon keräämiseen järjestöjen toimintaa toteuttavilta tahoilta, asiakkailta/toiminnan kohderyhmiltä kumppaneilta/sidosryhmiltä sekä vapaaehtoisilta. Toisena osatavoitteena on integroida arvioiva ajattelu ja toimintatavat kiinteäksi osaksi kohdejärjestöjen toimintaa. Kolmas ja edelliseen liittyvä osatavoite on arviointikäytäntöjä ja arviointitiedon hyödyntämistä koskevan tietouden lisääminen yleisemmin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskuudessa. Neljäntenä osatavoitteena on nimetä kuhunkin kohdejärjestöön arvioinnin ja seurannan vastuuhenkilöt yhdessä kohdejärjestön kanssa.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!