Hankkeet

Alueelliset erot toimintakyvyn tuen saannissa ja tuen puutteessa

2014
2017
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Alueelliset erot toimintakyvyn tuen saannissa ja tuen puutteessa

Project Name

Regional differences in received and needed support related to functional capacity

Alkamisvuosi

2014

Päättymisvuosi

2017

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Riikka Shemeikka

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

THL

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

STEA/RAY-AK

Hankkeen tiivistelmä

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, kuinka toimintakyvyn tuen tarve, saatu virallinen ja epävirallinen tuki sekä koettu virallisen tuen puute vaihtelevat alueellisesti ja väestöryhmien välillä. Tavoitteena on kartoittaa millä alueilla ja minkä ryhmien osalta saatu toimintakyvyn tuki on erityisen riittämätöntä. Tutkimuskysymykset: 1. Millaisia ovat alue-erot väestön terveydessä ja toimintakyvyssä ja siten mahdollisessa toimintakyvyn tuen tarpeessa, sekä missä määrin erot johtuvat alueiden erilaisesta väestörakenteesta? 2. Millaisia ovat alue-erot epävirallisen ja virallisen tuen saannissa, sekä missä määrin erot johtuvat alueiden erilaisista väestörakenteista ja väestön terveys- ja toimintakykyeroista? 3. Millaisia ovat alue-erot koetussa virallisen tuen puutteessa, sekä missä määrin erot johtuvat alueiden erilaisista väestörakenteista ja väestön terveys- ja toimintakykyeroista sekä saadun epävirallisen ja virallisen tuen alue-eroista?

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Ilomäki, Timo, Aurora Saares, Hanna Rinne, Riikka Shemeikka. 2015. Ikääntyvien saaman epävirallisen avun puute – ATH-tutkimuksen tuloksia. Teoksessa Jukka Murto, Oona Pentala, Satu Helakorpi, Risto Kaikkonen (toim.): Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 25/2015, s. 33–40. Verkkojulkaisu osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-547-9Shemeikka, Riikka, Hanna Rinne, Kristiina Manderbacka, Jukka Murto, Risto Kaikkonen. 2014. Terveyspalveluiden saatavuuden alue-erot Suomessa – ATH-tutkimuksen tuloksia erityisvastuualueittain (suunnitellut sote-alueet). Teoksessa Jalava J ym. ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, s. 29–36. Verkkojulkaisu osoitteessa: https://www.julkari.fi/handle/10024/120418

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!