Hankkeet

Alueelliset erot nuorten aikuisten terveydessä, toimintakyvyssä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudessa

2014
2017
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Alueelliset erot nuorten aikuisten terveydessä, toimintakyvyssä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudessa

Project Name

Regional differences in health, functional capacity and use of social and health care services among young adults in Finland

Alkamisvuosi

2014

Päättymisvuosi

2017

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Riikka Shemeikka

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

THL

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

STEA/RAY-AK

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa ajantasainen kuva nuorten aikuisten (20–34-vuotiaat) terveyden ja toimintakyvyn väestöryhmittäisistä ja alueellisista eroista sekä selvittää nuorten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja palvelujen koettua ja arvioitua puutetta eri väestöryhmissä ja alueilla. Alustavat tutkimuskysymykset: 1. Millaisia ovat väestöryhmien väliset ja alueelliset erot nuorten aikuisten terveydessä ja terveyteen liittyvissä elintavoissa? 2. Millaisia ovat väestöryhmien ja alueiden väliset erot nuorten toimintakyvyssä? 3. Missä määrin edellä mainitut alueelliset erot johtuvat eroista alueiden väestörakenteissa? 4. Miten nuorten SOTE-palvelujen käyttö vaihtelee alueellisesti ja väestöryhmien välillä? 5. Mitkä ovat alueiden väliset ja väestöryhmittäiset erot nuorten kokemassa SOTE-palvelujen saannin puutteessa? 6. Missä määrin edellä mainitut alueiden väliset erot johtuvat alueiden erilaisista väestörakenteista ja väestön terveys- ja toimintakykyeroista? 7. Millainen on ulkomaalaistaustaisten nuorten tilanne ja poikkeaako se muiden nuorten tilanteesta terveyden, toimintakyvyn ja SOTE-palvelujen saannin suhteen?

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Shemeikka, Riikka, Hanna Rinne, Aurora Saares. 2015. Nuorten aikuisten sosiaaliset verkostot, yksinäisyys ja osallistuminen: sosiaalisen toimintakyvyn väestöryhmittäiset erot ATH-aineiston perusteella. Teoksessa Jukka Murto, Oona Pentala, Satu Helakorpi, Risto Kaikkonen (toim.): Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 25/2015, s. 41–49. Verkkojulkaisu osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-547-9Shemeikka, Riikka, Hanna Rinne, Päivi Sainio, Sakari Karvonen, Aurora Saares, Jukka Murto, Seppo Koskinen, Risto Kaikkonen. 2015. Nuorten aikuisten toimintakyvyn väestöryhmittäiset erot. Kuntoutus 1/2015, 6-21.Shemeikka Riikka, Hanna Rinne, Aurora Saares, Sakari Karvonen, Jukka Murto, Risto Kaikkonen. 2014. Nuorten aikuisten terveyden ja elintapojen alue-erot – ATH-tutkimuksen tuloksia erityisvastuualueittain (suunnitellut sote-alueet). Teoksessa Jalava J ym. ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, s. 37–44. Verkkojulkaisu osoitteessa: https://www.julkari.fi/handle/10024/120418Shemeikka R, Rinne H, Saares A. 2014. Regional differences in health and health behaviour among young adults in Finland. Conference abstract. In Kaivonurmi M et al. (eds.): The 15th Biennial Conference of the European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS). Discussion paper 28/2014. National Institute for Health and Welfare (THL). Helsinki, 129–130. Verkkojulkaisu osoitteessa: https://www.julkari.fi/handle/10024/116290 Saares, A, Shemeikka R, Rinne H. 2014. Nuorten aikuisten tupakoinnissa, alkoholinkäytössä ja terveydessä suuria alueellisia eroja. Teema-artikkeli, Kuntoutusportti. Verkkojulkaisu osoitteessa: http://www.kuntoutusportti.fi/portal/fi/ajankohtaista/teema/?bid=1293Shemeikka R, Rinne H, Saares A, Murto J, Kaikkonen R. 2014. Alueelliset erot nuorten aikuisten terveydessä ja elintavoissa Suomessa 2012–2013 – ATH-tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 9, huhtikuu 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkkojulkaisu osoitteessa: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116074/URN_ISBN_978-952-302-209-6.pdf

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!