Blogi

Uutta tutkimusta mielenterveysongelmien vaikutuksista opintoihin

Julkaistu
19.12.2019

Opiskelija tietokoneella.

Mielenterveysongelmat puhkeavat usein nuoruudessa, suurin osa ennen 25 ikävuotta. Nuorten elämässä tapahtuu usein samanaikaisesti paljon suuria asioita ja kehitystehtäviä, joista yksi keskeinen on koulutukseen osallistuminen ja oman tulevaisuuden pohtiminen.Mielenterveysongelmien tiedetään vaikuttavan monella tapaa opiskeluihin ja kouluttautumiseen. Mielenterveysongelmat ovat yksi merkittävä opintojen keskeyttämisen syy. Mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle jääneillä nuorilla aikuisilla on usein taustallaan katkonaisia koulutuspolkuja.

Kuntoutussäätiössä tutkitaan mielenterveysongelmien vaikutuksia opintoihin ja tuen saamista

Vaikka mielenterveysongelmat ovat nuorilla yleisiä, niiden käytännön vaikutuksista opintoihin, saadusta tuesta ja tuen kohdentumisesta tiedetään kuitenkin vähän. Kuntoutussäätiöllä opiskelijoiden mielenterveysongelmia tutkitaan tällä hetkellä kahdessa hankkeessa. Myös päättyneessä Kelan OPI-kuntoutuskurssien arviointitutkimuksessa tarkasteltiin opiskeluun liittyviä kokemuksia osana ryhmämuotoista mielenterveyskuntoutusta.OPI-kuntoutuskursseille osallistuneet nuoret kokivat ikätovereihin verrattuna paljon enemmän vaikeuksia opiskelutaidoissa, esimerkiksi lukemisessa ja itsenäisessä työskentelyssä. Ylipäätään nuorten käsitys omasta opiskelukyvystä oli heikko. Osalla nuorista oli taustallaan erilaisia oppimisvaikeuksia. Vaikka nuoret kokivat mielenterveyskuntoutuksen integroimisen opintoihin hyvänä, osa opiskelijoista olisi kuitenkin tarvinnut yksilöllisempää ja pitkäjänteisempää tukea.Mielenterveyden häiriöt ja opiskelu -hankkeessa tutkitaan Kelan mielenterveyskuntoutuksen kohdentumista opiskelijoilla ja sen vaikutuksia opintoihin ja työllistymiseen. Tarkastelun kohteena ovat opiskelijoiden yleisimmät kuntoutusmuodot eli kuntoutuspsykoterapia ja ammatillinen kuntoutus koulutuksena. Lisäksi tarkastellaan opinnoissa koettuja vaikeuksia ja avun hakemista mielenterveysoireilua raportoivilla opiskelijoilla toisella asteella ja korkeakoulutuksessa kyselytutkimusten avulla.Kelan opiskeluvalmennus-palvelun arviointitutkimuksessa tutkitaan monimenetelmällisesti ja moninäkökulmaisesti lyhytterapian menetelmiä hyödyntävää valmennusta ammatillisten opintojen tukena. Valmennuksen tavoitteena on edistää opintojen sujumista ja ehkäistä keskeyttämistä. Opiskeluvalmennus koostuu 15 käyntikerrasta ja yhteistyötä tehdään oppilaitoksen kanssa.Opiskeluvalmennukseen haettiin kehittämishankkeen aikana ilman lääketieteellistä diagnoosia. Alustavien tulosten mukaan suurimmalla osalla palveluun hakeutuneista nuorista on taustallaan erilaisia mielenterveysongelmia tai muita terveysongelmia. Lisäksi koulutusten keskeytykset ovat yleisiä. Nuoret kuitenkin pitävät koulutuksen hankkimista tärkeänä ja toivovat saavansa siihen tukea. Sekä oppilaitosten kyky tarjota apua että nuorten omat kyvyt hakea apua kuitenkin vaihtelevat.

Erilaisille tukimuodoille on tarvetta

Opiskeluaikaa pidetään hyvänä ajankohtana vaikuttaa nuorten elämään ja auttaa saavuttamaan tärkeitä kehitystehtäviä. Vaikka nuorten mielenterveysongelmien vähentämiseen ei ole yhtä helppoa ratkaisua, on myös kansainvälistä tutkimusnäyttöä saatavilla erilaisista tukikeinoista. Esimerkiksi palveluiden saatavuutta voidaan parantaa ja tarjota tukea koulutuksessa koettujen haasteiden ylittämiseksi. Tällöin on myös tärkeää tietää, miten nykyiset tukikeinot kohdentuvat ja millaisia tukitarpeita opiskelijoilla itsellään on.Tutkimusten tulokset ovat saatavilla vuosina 2020 ja 2021. Tutkimusten rahoittajana on Kela.

Lisätietoa tutkimushankkeista

Mielenterveyden häiriöt ja opiskelu – opinnoissa koetut vaikeudet sekä kuntoutuksen tarve ja kohdentuminen opiskelijoillaKelan lyhytterapiamuotoisen opiskeluvalmennus-projektin arviointitutkimusOPI-kuntoutuskurssien tutkimus

Kirjoituksessa käytettyjä lähteitä

Harkko J, Villa T, Korkeamäki J, Vaalasranta L, Poutiainen E (2019). Kuntoutus opintojen tukena. OPI-kuntoutuskurssien toteutuminen. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 19. Helsinki: Kela.Rikala, S. (2018). Masennus, työkyvyttömyys ja sosiaalinen eriarvoisuus nuorten aikuisten elämänkuluissa. Yhteiskuntapolitiikka 83 (2), 159–170.

Kirjoittaja

Johanna KorkeamäkiTutkijaKuntoutussäätiöKirjoittaja toimii tutkijana Kelan opiskeluvalmennus-palvelun arviointitutkimuksessa ja Mielenterveyden häiriöt ja opiskelu -tutkimuksessa. Korkeamäki on myös osallistunut OPI-kuntoutuskurssien arviointitutkimukseen.

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!