Uutiset

Kuntoutussäätiö on jättänyt lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä

Julkaistu
17.6.2024

Kuntoutussäätiö on jättänyt lausuntonsa valtioneuvoston rasismin torjumisen yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpideohjelman luonnoksesta. Lausunto jätettiin lausuntopalveluun.

Toimenpideohjelmalla tavoitellaan valtioneuvoston rasismin vastaisen työn edistämistä. Rasisminvastaisen työn kautta on mahdollista saavuttaa monimuotoistuvaan Suomeen yhdenvertaiset mahdollisuudet, jotka toteutuisivat aidosti jokaisen elämässä.

Rasismin vastaisen ja yhdenvertaisuuden edistämistä koskevan työn tärkeys on tunnistettu toimenpideohjelman luonnoksessa ansiokkaasti. Siitä käy ilmi, että rasismin vastainen ja yhdenvertaisuutta edistävä työ on tärkeää paitsi yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön ja ihmisoikeussitoumusten, myös kansalaismielipiteen näkökulmasta.

Kuntoutussäätiön mielestä ohjelmaan tulee saada konkretiaa

Toimenpideohjelma on oikeansuuntainen mutta luonnoksessa suunnitellut toimenpiteet jäävät osin vaatimattomiksi ja yleisluontoisiksi. Lopulliseen ohjelmaan tuleekin Kuntoutussäätiön mielestä saada enemmän konkretiaa. Joiltain osin tarvitaan myös vahvempia keinoja yhdenvertaisuuden varmistamiseen.

Ollakseen tehokkaita, pitäisi kaikkien yhdenvertaisuutta edistävien ja syrjintää kitkevien toimenpiteiden olla tietoon perustuvia. Ohjelman keskeinen puute on, ettei siinä panosteta kattavaan ja systemaattiseen tutkimukseen, jolla saadaan tietoa syrjinnän kokemuksista eri väestöryhmissä sekä väestösuhteista ja eri väestöryhmiin kohdistuvista asenteista ja niiden muutoksista, vaikka tämän tutkimuksen puute ohjelmaluonnoksessa todetaan.

Toinen puute on ohjelman painopisteissä. Aiempien tutkimusten perusteella romanitausta sekä ihonväri ja etninen tausta ovat Suomessa keskeisiä syrjinnän perusteita. Ohjelman toimenpiteissä nämä painotukset eivät erityisesti näy ja niihin tarvitaankin lisää kohdennettuja toimia.

Ohjelmaluonnoksessa todetaan, että yhdenvertaisuussuunnittelussa on valtionhallinnon tasollakin edelleen merkittäviä puutteita. On erinomaista ja arvostettavaa, että tämä asia tuodaan ohjelmaluonnoksessa avoimesti esiin. Kuntoutussäätiö kannustaa hallitusta ja valtionhallintoa panostamaan vahvasti siihen, että työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ja rasismin vastustamiseksi tehdään johdonmukaisesti ja laajamittaisesti myös valtionhallinnon sisällä.

Kuntoutussäätiön lausunto kokonaisuudessaan (pdf).

Lausuntopyyntö lausuntopalvelu.fi-sivulla.

Lisätietoja

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!