Blogi

Kohti itsenäistä työnhakua

Julkaistu
30.12.2022

Askeleet töihin -hanke tunnettiin aikaisemmin (2021) Näty-hankkeena. Hankkeen asiakkaat ovat joko pitkäaikaistyöttömiä ja heidän työttömyytensä uhkaa edelleen pitkittyä tai yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita. Hankkeen konsepti on pysynyt nyt pari vuotta raameiltaan samana – asiakkaille tarjotaan yksilöllistä työvalmennusta ja tehokasta tukea työnhakuun. Sisältöä kehitetään koko ajan monipuolisemmaksi, ja vuoden 2022 alusta hankkeen nimi muuttui. Uusi nimi kertoo heti, mistä hankkeessa on kyse.

Askeleet töihin -hankkeesta monipuolista tukea työnhakuun

Askeleet töihin -hankkeen toisena vuonna asiakkaita on tullut tasaisesti lisää. Heistä noin 40 %:n kohdalla jatkopolku löytyi hankkeen aikana muun muassa työ- ja koulutuspoluilta. Luku on huikea etenkin, kun huomioi, kuinka hankkeen asiakkaista noin 70 % on yli 55-vuotiaita työttömiä työnhakijoita. Varttuneempien työnhakijoiden kohdalla työllistymisen haasteena on korostunut kokemus suomalaisen työmarkkinan ikäsyrjinnästä. (Tulokset perustuvat vuosien 3/2021–12/2022 tilanteeseen.)

Osallistujat työskentelevät pöydän ääressä ja käytössä digilaitteita
Anonyymi asiakaspalaute: ”Kiitos siitä, että kohtasitte kuullen ja sensitiivisesti ja annoitte uskoa tulevaisuuteen sekä hyviä vinkkejä työnhakuun ja omiin yrityssuunnitelmiini.”

Asiakkaiden taustoissa ja pohjaosaamisessa on suuria eroja. Osa Askeleet töihin -hankkeen asiakkaista on korkeakoulutettuja henkilöitä, joiden IT-taidot ja ansioluettelo-osaaminen ovat erittäin hyvällä tolalla jo entuudestaan. Heille hankkeen yksilöllisen työvalmennuksen kautta saatu keskustelutuki on sen suurin anti. Toisaalta on asiakkaita, jotka ovat aikanaan käyneet kansakoulun ja ovat joutuneet pitkän, samassa yrityksessä tehdyn työuran jälkeen työttömiksi. Heidän kohdallaan IT-taidoissa on monesti suuria puutteita ja osan kohdalla on harjoitettava myös peruskielioppia ansioluetteloa päivitettäessä.  

─ Silloin lähdetään liikkeelle ihan perusteista: miten se oma tai kirjaston laite toimii, tai miten sähköiseen työhakemukseen lisätään liitteet.

Askeleet töihin -tiimi tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden, kuten Taitotalon, TE-toimiston ja erilaisten hankkeiden kanssa. Näin jokaiselle asiakkaalle pyritään räätälöimään häntä parhaalla tavalla tukeva palvelukokonaisuus. Vuoden 2022 aikana hankevastaava Marja-Liisa Schiess (sosionomi AMK, työvalmentaja eat., työkykykoordinaattori) ja hanketyöntekijä Päivi Häikiö (sosionomi AMK, työvalmentaja eat.)ovat huomanneet, kuinka suhteet näihin yhteistyötahoihin ovat vahvistuneet ja lämmenneet. Hankkeeseen on alettu selvästi luottaa, asiakasohjaus on voimistunut ja ammatilliset verkostot lujittuneet.  

Asiakas on oman uransa seppä

Hankkeen asiakkailla on mahdollisuus saada yksilöllistä työvalmennusta enimmillään kuuden kuukauden ajan. Yksi työvalmennustapaaminen kestää tunnista kahteen tuntia, ja tapaamisia pyritään sopimaan asiakkaan tarpeen mukaan. Usein asiakkuuden alkuvaiheessa tapaamisia on tiiviimmin. Työvalmennuksen tavoitteena on kannustaa, keskustella ja löytää niitä polkuja, joilla asiakas voi edistää työllistymistään ja tällä tavalla viedä työnhakutavoitettaan eteenpäin. Marja-Liisa ja Päivi pitävät työvalmennuksen lähtökohtana sitä, että vastaukset ja ratkaisut tilanteissa löytyvät asiakkaalta itseltään. Siksi onkin tärkeää, että työ on hyvin ohjauksellista – asioita ei tehdä asiakkaan puolesta. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi työnhakuun kannustamista asiakkaan omien mielenkiinnonkohteiden ja ei-työssä hankitun osaamisen kautta. Vaikkapa harrastusten kautta hankittu osaaminen on yhtä arvokasta osaamista kuin työssä opittu. Usein asiakkaiden on haastava hahmottaa omaa osaamistaan. Silloin ohjauksen tueksi voi ottaa käyttöön apuvälineitä, kuten persoonallisuus- ja ammatinvalintatestejä tai Kykyviisarin.

─ Kyllä mä sanoisin, että parityö on voimaa.

Vaikka asiakkaalla olisi tapaamisia vain toisen työntekijän kanssa, ylettyy parityöskentely tavalla tai toisella jokaiseen asiakkaaseen. Työvalmennuksia esimerkiksi suunnitellaan yhdessä. Näin on mahdollista hyödyntää sekä Päivin että Marja-Liisan yksilöllisiä vahvuuksia jokaisen asiakkaan kanssa. Ajan sallimissa rajoissa työvalmennuksia toteutetaan myös yhdessä. Valmentajat huomauttavat, että työnhakukin on työtä. Tästä syystä sairasloman tarpeessa olevia asiakkaita on välillä muistutettava, että myös työttömällä on oikeus sairaslomaan. Lääkäri arvioi käynnillä sairasloman myöntämisen lisäksi hakijan kuntoutuksen tarvetta ja työkykyä tai -kyvyttömyyttä. Työttömänä työnhakijana sairasloman hakeminen turvaa siis niin hakijan omia voimavaroja kuin taloudellista tilannetta, sillä työttömyysturvan menettäminen määräaikaisesti tai toistaiseksi on mahdollista, mikäli henkilö ei ota tarjottua työmahdollisuutta vastaan tai laiminlyö työnhakuvelvoitettaan.

Anonyymi asiakaspalaute: ”Olen tyytyväinen itseeni, että aktivoiduin ja otin yhteyttä Kuntoutussäätiöön, missä minua tuettiin cv:n ja työhakemuksen teossa ja luotiin uskoa, että iäkkäämpikin työtön voi vielä työllistyä ja samalla palautettiin hukassa ollut itsetuntoni. Sain sisältöä elämääni sekä uutta tietoa osallistumalla Excel-kurssille. Suuri kiitos - mahtavaa palvelua.”

Digitaitoja vahvistamalla vähennetään syrjäytymisriskiä

Askeleet työelämään -hankkeessa työskentelee Marja-Liisan ja Päivin lisäksi digitaitovalmentajan roolissa myös Toni Ylisirniö. Toni ohjaa asiakkaille ryhmämuotoisia Arjen digitaidot ja Excelin perusteet -kursseja ja antaa myös yksilöllistä tukea ja ohjausta sitä tarvitseville. Yksilöohjauksissa Toni auttaa asiakkaita niin fyysisten laitteiden kuin erilaisten ohjelmistojen kanssa. Arjen digitaidot -kurssista asiakas saa osallistumismerkin, jolla näyttää olleensa mukana ohjauskokonaisuudessa. Excelin perusteet -kurssista on mahdollista suorittaa loppukoe ja saada näin osaamismerkki esimerkiksi CV:n liitteeksi. Toni on luonut osaamismerkkejä myös Digipajalle, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden suoritettavaksi. Työvalmennuksessa näyttäytyy selvästi, kuinka asiakkaiden, joilla on heikoimmat digitaidot, on vaikein sitoutua esimerkiksi toukokuussa TE-palveluiden asiakkaita koskevaan työnhakuvelvoitteeseen. Tästäkin syystä digitaitovalmentaja on ollut tärkeä ja tarpeellinen lisä hankkeen kokonaisuuteen. Taitojen kartuttaminen auttaa asiakkaita laajasti arjen eri osa-alueilla. Nykyisin digitaidot ja erilaisten laitteiden ja alustojen käyttö on osa jokaisen arkea. Jos tähän ei ole osaamista tai resursseja, henkilön syrjäytymisriski kasvaa merkittävästi.  

Toimintaa kehitetään yhä eteenpäin kolmantena hankevuotena

Hankkeen toiminta jatkuu saman suuntaisena myös vuonna 2023. Toiminta laajenee ja kehittyy kuitenkin koko ajan eteenpäin. Asiakasvolyymi työvalmennuksessa kasvanee, sillä ensi vuodesta eteenpäin hankkeeseen voivat hakeutua myös kuntakokeilun asiakkaat, toisin kuin tähän asti. Tähän on omat ehtonsa, joiden tulisi täyttyä. Näitä ehtoja ovat joko työttömän työnhakija-asiakkaan yli 50-vuoden ikä tai pitkittynyt työttömyysuhka. Osaamismerkkejä kehitetään vuoden 2023 aikana lisää digitaitovalmennuksen oheen. Toni on pohtinut Excel-osaamismerkin lisäksi Word- ja Power Point -osaamismerkkejä, jotka kaikki suoritettuaan asiakkaan olisi mahdollisuus saada toimisto-ohjelmien koontimerkki. Toimisto-ohjelmien käyttötaitoa pidetään lähes välttämättömänä monenlaisissa työpaikoissa, joten tämä voisi kannustaa useampia asiakkaita osallistumaan merkkien suorittamiseen. Neljän opetuskerran kurssit ovat matalan kynnyksen tapa osoittaa omaa osaamistaan. Koko Askeleet töihin -hankkeen tiimi odottaa tulevaa vuotta ja sen tuomia uusia tuulia innolla. Into kehittää laadukasta palvelua asiakasmäärän lisääntyessä yhä vain eteenpäin on suuri. Anonyymi asiakaspalaute: ”Ilman hankkeen kautta saatua kannustavaa opastusta en olisi varmaankaan saanut cv:tä päivitettyä tähän päivään. Koko ajattelu omasta ansioluettelosta tuli käännettyä ympäri ja sain vahvistusta sille, kuinka tuon nyt omat vahvuuteni paremmin esille. Sain myös hyviä vinkkejä työnhakuun ja siihen, mistä kaikkialta voin etsiä toiveideni työtä. Minua ymmärrettiin heti alusta alkaen; myös sen kaikki hankkeessa mukana olleet valmentajat ymmärsivät, etten halua enää etsiä oman alani töitä vaan vaihtaa kokonaan työtehtäviäni. Koin valmentajien taholta edistyksellistä ja asiakaslähtöistä ajattelua kaiken kaikkiaan!”

Kirjoittajat

Anni Hausen

Päivi Häikiö
Marja-Liisa Schiess (haastateltu)

Hausen Anni

Kuntouttavan työtoiminnan kehitysvastaava, Sosionomi (AMK)

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!