Henkilöstö

Alitalo Erna

Rahoitus- ja TKI-päällikkö, VTM, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija

Vastaa Kuntoutussäätiön hanke- ja tarjousvalmisteluista sekä niihin liittyvästä sidosryhmätyöstä. Arvioinnin osaamiskeskuksen vastaava.

Asiantuntijuus

 • Eri rahoitushaut (STEA, ESR+, AMIF, ISF, Leader, Terveyden edistämisen määräraha, Ulkoministeriön hanke- ja ohjelmatuki jne.)
 • Tarjousvalmistelu
 • Vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi
 • Koulutus, sparraus ja erilaisten kehittämisprosessien fasilitoiminen
 • Toiminnan strateginen kehittäminen
 • Tutkimus- ja kehittämishankkeiden koordinointi ja toteutus
 • Sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, osallisuus, normikriittisyys, moninaisuus, työ- ja toimintakyky, kotoutuminen

Hankkeet

Viimeisimmät tutkimushankkeet

 • VN TEAS -tutkimus Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaiden ohjaaminen palveluihin, 2023-2024
 • Kainuun sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, 2022
 • Lähisuhdeväkivallan sovittelu: Osapuolten kokemukset prosessista ja sen vaikutukset, Valtioneuvoston kanslia, 2021-2022
 • Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja tuen tarve Suomessa, tilaaja Oulunkylän kuntoutuskeskus, rahoittaja Maanpuolustuksen kannatussäätiö, 2021-2022
 • Järjestöjen arviointi ja seuranta – Selvitys STEA-rahoitteisten järjestöjen arviointivalmiuksista sekä RAY- ja STEA-seurannan kehityksestä vuosina 1995–2022, Kuntoutussäätiö 2022

Viimeisimpiä arviointikonsultaatioita

 • STEA-avustuksen sparraus, Tule ry, 8/2023
 • STEA-avustuksen sparraus, Nurmeskotiyhdistys, 8/2023
 • Työttömyysetuudella olevien nuorten Palvelu- ja hyvinvointialoille suunnatun koulutuskokonaisuuden tulosten ja vaikutusten kehittävä arviointi, Diakonissalaitos, 2022–2024
 • Syöpäjärjestöjen arvioinnin kehittämishanke, Suomen syöpäyhdistys, 2022–2023
 • Syöpätyöntuki -rahoitusmallin kehittäminen ja seurannan rakentaminen, Syöpäsäätiö, 2022–2023
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoiman IPS-kehittämishankkeen (2020–2022) alueellisten kokeilujen laatuarviointien toteuttaminen, 2022–2023
 • Kriisinhallintatehtävissä palvelleiden ryhmämuotoisen kuntoutuksen mallin kehittämisen arviointi, Oulunkylän kuntoutuskeskus, 2022–2023
 • Kuppi-hankkeen pilottikuntien seurannan ja arvioinnin kehittäminen kulttuurihyvinvointia lisäävissä toimissa, Tampereen kaupunki, Kuppi-hanke, Terveyden edistämisen määräraha, 2022
 • Vaikuttavuusketjut ja vaikuttavuusarviointi -koulutus, työpajat ja sparraukset, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Kanto-hanke, yhdistysten ESR-hakuvalmiuksien ja hankesuunnitelmien kehittäminen, 2022
 • EU-hakemusvalmistelu, Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ Keniassa, Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö, 2022
 • STEA-hakemusvalmistelun tukeminen, vaikutusketjun jäsentäminen – kaksi koulutusta ja sparraustyöpaja (tavoitteet, kohderyhmät, tulokset, mittarit), Munuais- ja maksaliitto, 2022
 • STEA-hakemusvalmistelun tukeminen, vaikutusketjun jäsentäminen (tavoitteet, kohderyhmät, tulokset, mittarit), Munuais- ja maksaliitto, 2021
 • STEA-hakemusvalmistelun tukeminen, vaikutusketjun jäsentäminen (tavoitteet, kohderyhmät, tulokset, mittarit), seurannan kyselylomakkeiden kehittäminen, Hope – Yhdessä ja Yhteisesti ry, 2021
 • Toisenlaisia tarinoita -hankkeen raportointi, seurantatiedon kerääminen, itsearviointityöpajan vetäminen, raportin kirjoittaminen, FinnWID – Naiset kehitystyössä ry, 2019
 • Seurannan kehittäminen, Työväen Sivistysliitto, 2018 – Hanketoiminnan ohjelmatasonseurannan suunnittelu, vaikuttavuuden esille tuovan seurantamatriisin tekeminen ja seurantaa tukevien lomakkeiden luominen
 • Tasa-arvo-ohjelman raportointi Ulkoministeriölle, kansainvälinen Solidaarisuussäätiö, 2016 – Hankkeiden ja järjestön läpileikkaavan toiminnan seurantatiedon analysointi ja raportin kirjoittaminen
 • Järjestöhankkeen evaluointi, Lindi, Tansania, LiiKe ry, 2013 – Evaluaatiokysymysten määrittäminen, taustamateriaalin analysointi ja tiedonkeruumenetelmien suunnittelu ja valmistelu, yksilö- ja ryhmähaastattelujen sekä osallistavien työpajojen pitäminen Tansaniassa, aineiston analysointi ja evaluaatioraportin kirjoittaminen

Viimeisimpiä koulutuksia

 • IPS-koulutus, DIAK, 8/2023
 • Vaikutusketju kuntoon -etäkoulutus, Kuntoutussäätiön avoin koulutus, 4.5.2023 ja 15.5.2023
 • Monikulttuurisuus ja monimuotoisuus vuorovaikutustilanteissa, Porin kaupungin MAINE-hanke, 4/2023
 • Tuloksellisuus esiin -koulutus, Työttömien Keskusjärjestö ry, 4/2023
 • Vaikutusketju kuntoon -sparraus, Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry, 3/2023
 • IPS-malli, avoin koulutus, Kuntoutussäätiö, kevät 2023, syksy 2022
 • Välineitä yhdenvertaisuuden edistämiseen ja monikulttuuriseen vuorovaikutukseen, STEP-koulutus, koulutus kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon opiskelijoille, 2/2023
 • Järjestötyön vaikuttavuus ja tiedolla johtaminen, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, 1/2023
 • SROI-arviointimenetelmän perusteet -koulutuksen koordinointi ja fasilitointi, Kuntoutussäätiön avoin koulutus, 12/2022, 5/2023
 • Vaikutusketju-koulutus, Loisto setlementti ry:n koordinoima sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön verkosto, 11/2022
 • Moninainen työyhteisö ja monikulttuurinen vuorovaikutus, Työväen Sivistysliitto, 2022
 • Järjestöjen rooli tulevaisuudessa – osaamistarpeet ja tuotteistaminen, koulutus, 13.5.2022, Humak
 • Arviointikoulutus Terveyden edistämisen määrärahaa saaville hanketoimijoille, THL, 28.4.2022
 • Vaikutusketjusta konkretiaan -etäkoulutus, Kuntoutussäätiön avoin koulutus, 2.12.2021, 3.2.2022 ja 31.8.2022 – arviointitiedon hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen, arvioinnin suunnittelu ja tiedonkeruumenetelmät
 • Strateginen ja arvioiva ajattelu järjestöjen kehittämistyössä, Tulevaisuusajattelu ja ennakointi -koulutus, 18.2.2022, Humak
 • STEA:n vaikutusketju – Tavoitteet, tulokset ja mittarit, Eläkeliitto 2021
 • Miksi arviointi on tärkeää, Valtakunnallinen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkosto, 2021
 • Työelämän pelisäännöt, normikriittisyys, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait, Työväen Sivistysliitto, 2021
 • Hyvinvoiva hoiva -hankkeen (ESR) työntekijöiden kouluttaminen sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulman vahvistamisesta hanketyöskentelyssä, Hyvin voiva hoiva -hanke, Åbo Akademi 2019
 • Kulttuurien välinen vuorovaikutus hoitotyössä, Lähihoitajaliitto SuPer, 2019
 • Kulttuurien välinen vuorovaikutus ja ihmiskaupan taustasyyt, FinnWID Naiset kehitystyössä ry, 2019
 • Suomen Somalia-verkoston kanssa toteutetun koulutushankkeen suunnittelu ja verkoston jäsenten kouluttaminen (tasa-arvon edistäminen Somaliassa verkoston ja sen jäsenjärjestöjen tasa-arvo-osaamista vahvistamalla) sekä hallitusjäsen verkostossa 2015

Järjestöjen toiminnan kehittäminen ja strategiatyö

 • Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n strategiatyön tukeminen 2023
 • Suomen Kipu ry:n strategiatyön tukeminen 2021–2022 – Kokonaisuuden ja harjoitusmateriaalien suunnittelu, kolmen työpajan fasilitointi.
 • Osana Koti Hyvinkäällä -hankkeen koordinointia Hyvinkään seurakunnan monikulttuurisuustyön strategisen kehittämisen tuki 2020 – Työpajan ja harjoitusmateriaalien suunnittelu, yksi työpaja ja jäsennelty taustadokumentti tukemaan työn jatkoa
 • Paikallisyhdistysten edunvalvonta- ja vaikuttamistyön kehittäminen ja tukeminen, Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami, 2019 – Suunnittelua tukevan itseharjoituslomakkeen suunnittelu ja tekeminen, vaikuttamistyötä käsittelevän oppaan kirjoittaminen, yhdistysten kehitystyön fasilitointi, kouluttaminen
 • Osana Hankesuunnittelijan tehtävää Työväen Sivistysliitolla hankekeskuksen strateginen kehittäminen osallistaen ohjausryhmään kuuluvien ammattiliittojen edustajat 2017 – Kokonaisuuden ja erilaisten harjoitusmateriaalien ja -taustamateriaalien suunnittelu ja teko, työpajojen fasilitointi
 • Puheenjohtaja ja aktiivi FinnWID – Naiset kehitystyössä ry, 2017–2020 – Puheenjohtajana johdin ja koordinoin hallituksen ja vapaaehtoisten työskentelyä. Tänä aikana järjestö muun muassa lanseerasi uuden tiedotus ja varainhankinta -kampanjan nettisivuineen, sai rahoituksen kehitysviestintähankkeelle ja toteutti hankkeen, kehitti toimintatapoja ja aloitti koulutushankkeen nigerialaisten kumppanijärjestöjen kanssa sekä haki ja sai ulkopuolista hankerahoitusta kehitysyhteistyölle.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!