Uutiset

Ajankohtainen ja laaja-alainen VN TEAS -tutkimus sosiaalisista innovaatioista yhteiskunnallisissa yrityksissä

Julkaistu
8.6.2023

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus keskiöön

Yhteiskunnallisten yritysten tekemät sosiaaliset innovaatiot ja innovaatioiden käyttöönotto voivat täydentää perinteistä julkista ja yksityissektoria sekä järjestöjen työtä yhteiskunnan ongelmien ratkaisijoina ja mahdollisuuksien luojina. Yhteiskunnalliset yritykset kaipaavat ympäristöltään ja politiikalta yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja sosiaalisen innovaatiotoiminnan logiikan ymmärrystä. Kyse on yhteiskunnallisten vaikutusten tuottamisesta ja tällainen työ on pitkäjänteistä.Edellisen kappaleen huomiot ­– muiden havaintojen ohessa – on julkistettu Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) tutkimusraportissa Yhteiskunnan kehittäjät ja uudistajat: Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot. Tutkimus on ensimmäinen laaja-alainen suomalainen selvitys yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisista innovaatioista.Tutkimushanketta koordinoi Demos Helsinki. Tutkimuskonsortioon kuuluivat Kuntoutussäätiö, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Silta-Valmennusyhdistys. Kuntoutussäätiöstä hankkeessa olivat mukana yhteyspäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma ja tutkija Juha Klemelä.Hanke alkoi helmikuussa 2022 ja päättyi toukokuussa 2023.

Tutkimustietoa toiminnan ja politiikan tueksi

Yhteiskunnalliset yritykset ovat yrityksiä, jotka harjoittavat liiketoimintaa yhteiskunnallisen tavoitteensa toteuttamiseksi. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan tai ylijäämästään yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen, ja tämä on vahvistettu yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin. Lisäksi yritykset toimivat avoimesti, vastuullisesti ja demokraattisestiSosiaaliset innovaatiot ovat uusia ratkaisuja (tuotteita, palveluja, malleja, mark­kinoita tai prosesseja), jotka tyydyttävät yhteiskunnallisia tarpeita parem­min kuin olemassa olevat ratkaisut, käyttävät resursseja tehokkaammin kuin aiemmat ratkaisut ja avaavat mahdollisuuksia uudenlaiselle toiminnalle ja kumppanuuksille.Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot -tutkimushankkeen tavoitteena on ollut tuottaa toiminnan ja poliittisen päätöksenteon tueksi tietoa yritysten roolista, innovaatioprosesseista, vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista. Tarkoituksena on mahdollistaa yritysten resurssien ja potentiaalin huomioon ottaminen ja yhteiskunnallisten yritysten strategian toimeenpano.Yhteiskunnallisilla yrityksillä on toimijoina ja sosiaalisten innovaatioiden tekijöinä ja toimeenpanijoina erityisluonteensa. Kattavan ymmärryksen saavuttamiseksi kohdetta tutkittiin monimenetelmällisesti: sekä kirjallisuuden ja olemassa olevan tutkimuksen että itse kerättyjen määrällisten ja laadullisten aineistojen avulla.Yhteiskunnalliset yritykset eivät ole ainoita sosiaalisia innovaattoreita, mutta tutkimuksen mukaan niillä on halua ja kykyä tunnistaa ja nostaa esiin lähellä olevia ja paikallisia haasteita ja haasteita, jotka muuten jäisivät tunnistamatta. Jos ajatellaan itse yhteiskunnallisten yritysten työssään kohtaamia haasteita, niitä tutkimuksessa paikannettiin rahoituksen mahdollisuuksiin, vaikuttavuuden mittaamiseen ja osoittamiseen sekä sosiaalisten innovaatioiden skaalaamiseen (=kykyyn toimia suuremmalla tehokkuudella ilman lisäresursseja).Tutkimus tarjoaa kolme politiikkasuositusta kehittämään yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisen innovoinnin toimintaympäristöä:

  1. innovaatiopolitiikan ja -rahoituksen kärkikriteereiksi tulee asettaa positiiviset yhteiskuntavaikutukset;
  2. tiedon tarpeisiin Suomeen kaivataan kansallista sosiaalisten innovaatioiden tietokantaa;
  3. yhteiskunnalliset yritykset pitää ottaa huomioon varteenotettavina palveluntuottajina perinteisen yksityisen ja julkisen sekä järjestösektorin rinnalla.

Raportti: Yhteiskunnan kehittäjät ja uudistajat: Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiotPolitiikkasuositukset: Policy Brief: KIIHDYTYKSEN AIKA: Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiotLisätietoa: Valtioneuvoston tutkimustoiminta: Tieto käyttöön

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!