Henkilöstö

Shemeikka Riikka

Toimitusjohtaja, VTT, FM, dos.

Asiantuntijuus

 • Toimintakyky
 • Terveys
 • Hyvinvointi
 • Osallisuus
 • Vaikuttavuus
 • Väestöryhmittäiset erot
 • Ammattiryhmien kuolleisuus ja työkyvyttömyys
 • Nuoret ja nuoret aikuiset
 • Omaishoitajat
 • Ikääntyvät työntekijät
 • Rauhanturvaajat
 • Johtaminen
 • Työkyvyn tuki
 • Globaalit väestökysymykset
 • Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet
 • HIV-epidemia
 • Rekisteri- ja kyselytutkimukset
 • Haastattelut ja muistitietoaineistot
 • Implementaatiotutkimus
 • Moninäkökulmaisuus ja -menetelmällisyys

Ammatillisia asiantuntijatehtäviä

 • OKM:n asettaman Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin jäsen 28.2.2022 alkaen
 • STM:n asettaman Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden tilannekuvan ja ennustetyön alatyöryhmän varajäsen 18.2.2022–31.3.2023
 • TEM:n asettaman työllisyyden edistämisen tutkijatyöryhmän jäsen 15.11.2019–20.6.2023
 • TULE ry:n hallituksen varapuheenjohtaja alkaen 29.5.2023, hallituksen jäsen 2019–2023
 • Kuntoutusverkosto KUVE:n varapuheenjohtaja alkaen 2019
 • Suomen Väestötieteen Yhdistys puheenjohtaja alkaen 24.3.2023, varapuheenjohtaja 4.3.2021–24.3.2023, toiminnantarkastaja 2006–2020, sihteeri 1992–1999
 • Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE toiminnantarkastaja alkaen 2022
 • GeroCenterin valtuuskunnan jäsen 2018–2021
 • VATESin valtuuskunnan varajäsen alkaen 2018
 • Päätoimittaja Kuntoutussäätiön Työselosteita -sarja alkaen 2019
 • Toimituskunnan jäsen Kuntoutus-lehti alkaen 2020. Kuntoutus työllisyysasteen nostajana -teemanumeroiden vastuutoimittaja (Kuntoutus-lehti 3/2021 ja 4/2021).
 • THL:n Omaiset ja läheiset turvallisuuden edistäjinä -asiantuntijaryhmän jäsen alkaen 2019
 • Tilastokeskuksen Työolotutkimuksen asiantuntijaryhmän jäsen 2012–2014, 2017–2018, 2022
 • HUS:n eettisen toimikunnan varajäsen alkaen 2018
 • Arvioija lehdissä Demographic Research, BMC Pregnancy and Childbirth, Finnish Yearbook of Population Research, Kuntoutus, Tietopuu sekä Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti sekä Kustannusosakeyhtiössä Gaudeamus.
 • HY:n sosiologian laitoksen johtoryhmän varajäsen 1.1.2004–31.12.2009
 • Kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä: Community based system in HIV treatment CoBaSys: Publication Committee, jäsen 29.4.2011- 20.4.2013, Scientific Committee, varajäsen 10.2.2010–20.4.2013, Steering Committee, jäsen 10.2.2010 – 20.4.2013, Pohjoismaisen Väestötieteen Symposiumin järjestelysihteeri 1995.
 • Osatyökykyisten työllisyyden edistäminen -työryhmät, jäsen SOSTEn ja HALIn taustaryhmissä alk 2019
 • Presidentti Tarja Halosen ICPD-asiantuntijatyöryhmä jäsen 2012–2015
 • Väestöliiton IPPF-työryhmän jäsen 1995–2015, Väestöliiton väestöpoliittisen työryhmän jäsen 1993–1998
 • Noin 30 esitelmää kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa, 20 haastattelua televisiossa, radiossa, lehdistössä ja sähköisessä mediassa

Hankkeet

Työurat, työhyvinvointi, työkyky

 • Työhyvinvointi VOS-teattereissa (Työelämä 2030 -ohjelma), 12/2020–12/2022, tehtävä: asiantuntija
 • ”Tieto helposti verkosta” Osatyökykyisille tie työelämään kärkihankkeen osahanke (STM), 01/2017–12/2021, tehtävä: asiantuntija
 • Osatyökykyisten työllisyyden tukemisen vaikuttavat keinot, 05/2020–02/2023, tehtävä: asiantuntija
 • Työeläkelaitosten työkyvyttömyysriskin hallintatoimien vaikuttavuuteen liittyvä selvitys (TELA), 01–08/2020, tehtävä: Kuntoutussäätiön osuuden vastuututkija
 • Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (VN TEAS), 10/2015–02/2017, tehtävä: Vastuututkija

Työolot, työssä jaksaminen, työhön sitoutuminen, kuntoutustarve

 • Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kuntoutuksen ja tuen tarve Suomessa (Maanpuolustuksen kannatussäätiö), 09/2022–12/2023, tehtävä: arviointiosuuden vastuututkija
 • Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kuntoutuksen ja tuen tarve Suomessa (Maanpuolustuksen kannatussäätiö), 09/2021–06/2022, tehtävä: tutkimusosuuden vastuututkija
 • Kolmannen sektorin työntekijöiden kuntoutustarve, työolot ja työssä jaksaminen (STEA Ak), 01–12/2016, tehtävä: vastuututkija
 • Ikääntyvien työntekijöiden kuntoutustarpeeseen vaikuttavat tekijät ja riskiryhmien tunnistaminen (STEA Ak), 2013–2020, tehtävä: vastuututkija
 • Suomalaisen naisen asema ja työpanos toisen maailmansodan aikana (Suomen Akatemia, Martta-liitto, Hy sosiologian laitos), 11/1991–09/1992 tutkija, 1990–1991 tutkimusavustaja

Työkyvyttömyys ja kuolleisuus ammattiryhmittäin

 • Ammattiryhmittäiset erot kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä 2001–2014: kuormittavien ammattien tunnistaminen sekä tapaus merenkulkijat (TSR), 01/2016–12/2017, tehtävä: vastuututkija
 • Merenkulkijoiden työkyvyttömyys ja kuolleisuus (Merimieseläkekassa), 10/2014–12/2015, tehtävä: vastuututkija
 • Ammattiryhmittäiset erot kuolleisuudessa 2001–2007 (TSR), mukana hankkeessa 08/2011–02/2012, tehtävä: erikoistutkija

Nuoret, nuoret aikuiset

 • Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä (STM, Suomen kestävän kasvun ohjelma, rahoitus EU:n kertaluonteinen elpymisvälineestä), 06/2023–03/2025, tehtävä: asiantuntija
 • Vaikuttavaa tukea nuorten elämän poluilla (STM:n Terveyden edistämisen määräraha), 01/2016–12/2017, tehtävä: vastuututkija
 • Nuorisotakuun tutkimuksellinen tuki (TEM), 01/2013–05/2014, tehtävä: erikoistutkija, tilastolliset tarkastelut ja seurantaindikaattorien kehittäminen
 • Nuorten aikuisten toimintakyky, työhön sitoutuminen ja työssä jaksaminen (STEA Ak), 2013–2020, tehtävä: vastuututkija
 • Alueelliset erot nuorten aikuisten terveydessä, toimintakyvyssä sekä SOTE-palvelujen saannissa, (STEA Ak), 2014–2018, tehtävä: vastuututkija

Maahan muuttaneet

 • Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut MAKO (rahoittaja VN TEAS), 01/2020–05/2021, tehtävä: vastuututkija
 • PATHS – Complementary pathways for people in need of international protection: Learning from the evidence of pathways in practice (Täydentävät maahanmuuton väylät kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville ihmisille: Oppeja käytössä olevista väylistä) (VN TEAS), 02-10/2021, tehtävä: asiantuntija

Omaishoitajien tukikeinot

 • Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviytymiseen, (VN TEAS), 05/2016–02/2017, tehtävä: vastuututkija
 • Kuntoutuksesta tukea omaishoitajien arkeen – Implementaatiotutkimus omaishoitajien uudistuvien kuntoutuskurssien toteutuksesta, hyödyistä ja vaikutuksista (Kelan Muutos-hankkeen osahanke), 01/2017–03/2019, tehtävä: vastuututkija
 • Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (STM), 04/2016–10/2018, tehtävä: Kuntoutussäätiön osuuden vastuututkija

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja vastaavat, palvelujen ja kuntoutuksen kohdentuminen

 • Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaiden ohjaaminen palveluihin (VN TEAS), 06/2023–06/2024, tehtävä: vastuututkija
 • Sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot Kainuussa -selvitys (Kainuun sote), 10–12/2022, tehtävä: asiantuntija
 • Sovittelu lähisuhdeväkivaltatapauksissa – osapuolten kokemukset prosessista ja sen vaikutuksista (VN TEAS), 03/2021–02/2023, tehtävä: vastuututkija
 • Kuntoutuksen toimialaselvitys: kuntoutuksen nykytila ja tulevaisuus (HALI ym.), 06/2018–03/2019, tehtävä: asiantuntija
 • Alueelliset erot toimintakyvyn tuen saannissa ja puutteessa (STEA Ak), 2014–2018, tehtävä: vastuututkija
 • Pohjoismaisen hyvinvointimallin haasteet ja mahdollisuudet (STM, esiselvitys osana Norden-hanketta), 06-12/2016, tehtävä: vastuututkija
 • Lääkärit ja kuntoutus (STEA Ak), 01/2013–12/2014, tehtävä: erikoistutkija, tutkimusosuudesta vastaaminen
 • HUS:n Kuntoutumistalon sisällöntuotanto osioon Kuntoutuksen ABC Mitä on kuntoutuminen (HUS), 6–10/2016, tehtävä: vastuututkija
 • Kelan kuntoutuksen kohdentuminen (Kela), mukana hankkeessa 08/2011–10/2012, tehtävä: erikoistutkija

Yhteisötalous ja sosiaaliset innovaatiot

 • Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen (ESR+ Hämeen ELY-keskus), 1.2.2023-31.12.2027, tehtävä: asiantuntija
 • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus (TEM), 10/2021–12/2023, tehtävä: asiantuntija

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen

 • Kehitysvammaliiton STEA-avusteisen toiminnan arvioinnin kehittäminen, 08/2018–03/2019, tehtävä: asiantuntija
 • Selvitys EJY:n vertaisreseptihankkeen vaikuttavuus (mm. HUSissa toteutettava OLKA-toiminta) (Hyvän Mitta -hankekokonaisuus Arvo-liitto), 06/2016–03/2017, tehtävä: vastuututkija
 • Selvitys Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen työllistämistoiminnan vaikuttavuus (Hyvän Mitta -hankekokonaisuus Arvo-liitto), 11/2016–04/2017, tehtävä: asiantuntija
 • Selvitys Nummelan palloseuran toiminnan vaikuttavuus osallistujien toimintakyvyn tukemisessa (Hyvän Mitta -hankekokonaisuus Arvo-liitto), 11/2016–04/2017, tehtävä: asiantuntija
 • Hallituksen tulevaisuusselontekoon liittyvät valmistelut (Valtioneuvoston kanslia), 03-10/1993, projektitutkija
 • Selvitys ministeriöiden tulevaisuushankkeista (Valtioneuvoston kanslia), 10/1992–01/1993, tehtävä: projektitutkija

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja oikeudet, globaalit väestökysymykset

 • Demographic change and the resilience of the social and ecological systems in North-Central Namibia (Koneen säätiö), 2012, tehtävä: tutkijatohtori
 • Community based systems in HIV treatment – CoBaSys (ACP Science and Technology Programme), 2011-2012, tehtävä: tutkijatohtori, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto
 • Finnish Official Development Aid for Sexual and Reproductive Health and Rights in Sub-Saharan Africa (William and Flora Hewlett Foundation), 2010, tehtävä: vastuututkija
 • Government policies and changes in sexual and reproductive health and rights in southern Africa (Ulkoasiainministeriön tilaustutkimus), 2008-2009, tehtävä: tutkijatohtori, Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto
 • Coping with the HIV/AIDS pandemic in African communities (Suomen Akatemia), 2005–2008, tehtävä: tutkija 2005–2006, tutkijatohtori 2006–2008, Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto
 • AIDS in the Namibian society (Suomen Akatemia), 2003–2004, tehtävä: tutkija, Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto
 • Evaluating alternative paths for sustainable development in Namibia, Bostwana and Mozambique (Euroopan Komissio), 1997-1998, tehtävä: Research Scholar, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Itävalta
 • Population development in North Namibia 1920–1990 (WIDER instituutti), 1994, tehtävä: tutkija, Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto

Julkaisut

 • Shemeikka, Riikka, Farid Ramadan, Erna Alitalo, Ari-Pekka Sihvonen, Maria Lindroos, Emma Laine, Jaana Kemppainen, Hanna Kommeri, Piia Pietilä, Ilja Salakka. 2023. Lähisuhdeväkivallan sovittelu: Yleiset piirteet ja osapuolten kokemukset prosessista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:11. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 145 s.
 • Paakkanen, Eva, Marja Heikkilä, Timo Ilomäki ja Riikka Shemeikka. 2023. Osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävät keinot – katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin.  Kuntoutussäätiön työselosteita 68/2023. Helsinki: Kuntoutussäätiö. 55 s.
 • Paakkanen Eva & Riikka Shemeikka. 2023. Yksilöllinen tuki, moniammatillinen yhteistyö ja palveluintegraatio lisäävät osatyökykyisten työllistämisen tukitoimien vaikuttavuutta.  TKI-tiivistelmä 1/2023. Kuntoutussäätiö, Helsinki.
 • Ryhänen, Timo, Ilvonen, Katja, Shemeikka Riikka. 2022. Kaikkien aikojen laajin tutkimus suomalaisista rauhanturvaajista julki. Rauhanturvaaja-lehti 5/2022, 16–18.
 • Ilvonen, Katja & Riikka Shemeikka. 2022. Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kuntoutus ja tuki tarvitsee kehittämistä. Tutkittua tietoa 10/2022.
 • Shemeikka, Riikka, Erna Alitalo, Katja Ilvonen, Piia Pietilä, Timo Ryhänen, Ari-Pekka Sihvonen, Jaana Kemppainen, Ilja Salakka. 2022. Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja tuen tarve Suomessa. Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:n julkaisut 1. Helsinki: Oulunkylän Kuntoutuskeskus. 100 s.
 • Shemeikka, Riikka, Kaisa Schmidt-Thomé, Jaakko Harkko, Juho-Matti, Paavola, Mika Raunio, Leena Alanko, Anna Björk, Pekka Kettunen, Anne Kouvonen, Sari Pitkänen, Farid Ramadan, Sirkku Varjonen, Mirkka Vuorento. 2021. Maahan muuttaneiden koulutus- ja työllisyyspolut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:29. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 183 s.
 • Shemeikka, Riikka. 2021. Kuntoutus työurien pidentäjänä. Kuntoutus 3/2021, pääkirjoitus, 3–4.
 • Shemeikka, Riikka. 2021. Maahanmuuttajien koulutus- ja työpolut tarvitsevat lisää joustavuutta. Tutkittua tietoa 7/2021. Kuntoutussäätiö, Helsinki.
 • Shemeikka, Riikka ja Päivi Opari. 2021. Ajankohtaista kuntoutuksen tutkimuksesta – Kooste Eduskunnan kuntoutusverkostolle 27.10.2021. Tutkittua tietoa 5/2021. Kuntoutussäätiö, Helsinki.
 • Shemeikka, Riikka ja Tuula Pehkonen-Elmi. 2021. Yksilölliset tukitoimet ja hoivavapaa helpottaisivat omaishoitajien arkea. Tutkittua tietoa 6/2021. Kuntoutussäätiö, Helsinki.
 • Shemeikka, Riikka & Anna Pärnänen. 2021. Osatyökykyisten työllistymistä edistäviä tukikeinoja. Teoksessa Busk, Henna, Markus Jäntti, Anu Järvensivu, Antti Kauhanen, Merja Kauhanen, Hanna Pesola, Anna Pärnänen, Riikka Shemeikka, Pekka Stenholm. 2021. Työllisyyden tutkijaryhmän raportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:40. Helsinki: TEM, 126–129.
 • Shemeikka, Riikka & Anna Pärnänen. 2021. Toimenpide-ehdotukset osatyökykyisten työllistymistä edistävistä tukikeinoista. Teoksessa Busk, Henna, Markus Jäntti, Anu Järvensivu, Antti Kauhanen, Merja Kauhanen, Hanna Pesola, Anna Pärnänen, Riikka Shemeikka, Pekka Stenholm. 2021. Työllisyyden tutkijaryhmän raportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:40. Helsinki: TEM, 39–43.
 • Busk, Henna, Merja Kauhanen, Riikka Shemeikka, 2021. Maahanmuutto. Teoksessa Busk, Henna, Markus Jäntti, Anu Järvensivu, Antti Kauhanen, Merja Kauhanen, Hanna Pesola, Anna Pärnänen, Riikka Shemeikka, Pekka Stenholm. 2021. Työllisyyden tutkijaryhmän raportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:40. Helsinki: TEM, 149–164.
 • Busk, Henna, Riikka Shemeikka, Merja Kauhanen. 2021. Maahanmuuttoon liittyvät suositukset. Teoksessa Busk, Henna, Markus Jäntti, Anu Järvensivu, Antti Kauhanen, Merja Kauhanen, Hanna Pesola, Anna Pärnänen, Riikka Shemeikka, Pekka Stenholm. 2021. Työllisyyden tutkijaryhmän raportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:40. Helsinki: TEM, 44–47.
 • Shemeikka, Riikka, Sari Pitkänen ja Mirkka Vuorento. 2021. Kuntoutuskurssilta apua arkeen: Kurssilla lisääntyneet voimavarat ja kohonnut itsetunto auttoivat omaishoitajia huolehtimaan itsestään ja terveydestään. Lähellä 1/2021, 19.
 • Rinne H, Laaksonen M, Notkola V, Shemeikka R. 2020. Mortality among seafarers: a register-based follow-up study. Occupational Medicine 70(2): 119–122.
 • Shemeikka, Riikka, Sari Pitkänen, Timo Saarinen ja Mirkka Vuorento. 2019. Kuntoutuksesta tukea omaishoitajien arkeen: Implementaatiotutkimus omaishoitajien uudistuvien kuntoutuskurssien toteutuksesta, hyödyistä ja vaikutuksista. Kelan työpapereita 152. Helsinki: Kela. 62 s.
 • Pelkonen, Anu, Riikka Shemeikka, Sanna Sihvonen. 2019. Korkeakouluopiskelijat kuntoutuksen kiihdyttäjinä. Yliopistopedagogiikka 1/2019.
 • Rinne, Hanna, Maari Parkkinen, Riikka Shemeikka, Timo Ilomäki, Veijo Notkola. 2018. Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla Suomessa 2001–2015. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 90. Helsinki: Kuntoutussäätiö. 226 s.
 • Notkola, Veijo, Riikka Shemeikka, Harri Siiskonen. 2017. Fertility in 1935–1985 in North-Central Namibia (Ovamboland) and Kavango area in Namibia: Causes of Change. IUSSP seminar on Linking Past to present. Long-term perspectives on micro-level demographic processes. Kashiwa, Japan, 9-10 December 2016. Published also as Working Papers IUSSP 2017.
 • Shemeikka, Riikka. 2017. Räätälöidyt palvelut tukevat omaishoitajia. Lähellä 2/2017, 27.
 • Shemeikka, Riikka, Simo Aho, Esa Jokinen, Noora Järnefelt, Markus Kaakinen, Riikka Kivimäki, Johanna Korkeamäki, Sirpa Mertala, Ari Mäkiaho, Maari Parkkinen, Sari Pitkänen, Kimmo Terävä, Mirkka Vuorento. 2017. Työurien jatkaminen vaatii yhteisöllisyyttä ja yhteistoiminnallisuutta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2017:38. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 249 s.
 • Shemeikka, Riikka, Ulla Buchert, Sari Pitkänen, Tuula Pehkonen-Elmi, Aija Kettunen. 2017. Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviämiseen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 37/2017. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 154 s.
 • Notkola V, Shemeikka R, Siiskonen H. 2016. Fertility and mortality in North-Central Namibia: an assessment of quality of parish registers to be used for civil registration in Namibia. Seminar Lessons learned from local initiatives supporting sustainable civil registration and vital statistics (CRVS) systems in Africa, to be organized as a side meeting prior to the 7th African Population Conference in Johannesburg, South Africa, on 28 November 2015. Published also as Working Papers IUSSP 2016.
 • Rinne Hanna, Aurora Saares, Riikka Shemeikka. 2016. Koettu kuntoutustarve ja huolenpitovastuut ikääntyvillä työntekijöillä. Työelämän tutkimus 3/2016, s. 354–363.
 • Ilomäki, Timo, Hanna Rinne, Maari Parkkinen, Riikka Shemeikka. 2016. Taloudellisia vaikeuksia kokevien osallistuminen sote-järjestöjen toimintaan & apu osallistumisen syynä. Teoksessa Jukka Murto & Oona Pentala (toim.), Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia. Järjestökentän tutkimusohjelma, THL – Työpaperi 38/2016, s. 6–9.
 • Parkkinen, Maari, Hanna Rinne, Timo Ilomäki, Riikka Shemeikka. 2016. Työelämästä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten sosiaalinen osallisuus erilaisilla aluetyypeillä. Teoksessa Jukka Murto & Oona Pentala (toim.), Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia. Järjestökentän tutkimusohjelma, THL – Työpaperi 38/2016, 10–19.
 • Parkkinen, Maari, Timo Ilomäki, Riikka Shemeikka. 2016. Näkemyksiä kuntoutuksen kehittämisestä ja sote-uudistuksesta yli sektori- ja ammattirajojen. Kuntoutus 2/2016, s. 2–8.
 • Parkkinen, Maari, Riikka Shemeikka, Aurora Saares, Hanna Rinne. 2016. Vaihtelevaa, autonomista ja sisällöltään tärkeää työtä määräaikaisissa työsuhteissa. Katsaus kolmannen sektorin työoloihin. Kuntoutus 1/2016, s. 36–43.
 • Notkola, Veijo & Shemeikka Riikka. 2016. Afrikan väestönkehitys ja tapaus Namibia. Kirkonkirjat väestöntutkimuksen apuvälineenä. Teoksessa K. Miettinen & J. Kuhanen (toim.): Ystävällistä viisautta. Professori Harri Siiskosen 60-vuotisjuhlakirja. Saarijärvi: University Press of Eastern Finland, 107–124
 • Notkola Veijo, Siiskonen Harri, Riikka Shemeikka. 2016. The Causes of Changes in Fertility in Northern Namibia: Ovamboland, 1927–2010, and Kavango Region, 1935–1979. Finnish Yearbook of Population Research 51, 24–40.
 • Shemeikka, Riikka, Hanna Rinne, Päivi Sainio, Sakari Karvonen, Aurora Saares, Jukka Murto, Seppo Koskinen, Risto Kaikkonen. 2015. Nuorten aikuisten toimintakyvyn väestöryhmittäiset erot. Kuntoutus 1/2015, 6–21.
 • Shemeikka, Riikka, Hanna Rinne, Aurora Saares. 2015. Nuorten aikuisten sosiaaliset verkostot, yksinäisyys ja osallistuminen: sosiaalisen toimintakyvyn väestöryhmittäiset erot ATH-aineiston perusteella. Teoksessa Jukka Murto, Oona Pentala, Satu Helakorpi, Risto Kaikkonen (toim.): Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 25/2015, s. 41–49.
 • Ilomäki, Timo, Aurora Saares, Hanna Rinne, Riikka Shemeikka. 2015. Ikääntyvien saaman epävirallisen avun puute – ATH-tutkimuksen tuloksia. Teoksessa Jukka Murto, Oona Pentala, Satu Helakorpi, Risto Kaikkonen (toim.): Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 25/2015, s. 33–40.
 • Rinne Hanna, Shemeikka Riikka, Saares Aurora, Ilomäki Timo, Poutiainen Erja, Notkola Veijo. 2015. Vaativat työolosuhteet näkyvät kuolleisuudessa ja työkyvyttömyydessä. Albatrossi, Merimieseläkekassan asiakaslehti 4/2015, s. 22–25.
 • Rinne, Hanna, Aurora Saares, Riikka Shemeikka, Timo Ilomäki, Veijo Notkola. 2015.  Suomen merenkulkijoiden kuolleisuudesta uutta tietoa. Albatrossi, Merimieseläkekassan asiakaslehti 2–3/2015, s. 14–15.
 • Shemeikka, Riikka, Hanna Rinne, Aurora Saares. 2015. Socioeconomic differences in self-reported need for rehabilitation among aging employees in Finland. Conference abstract. In Lindstam S (ed.): Being, Doing, Participating, 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation (EFRR), 6-9 May 2015, Helsinki, Finland, s. 34.
 • Shemeikka, Riikka, Hanna Rinne, Kristiina Manderbacka, Jukka Murto, Risto Kaikkonen. 2014. Terveyspalveluiden saatavuuden alue-erot Suomessa – ATH-tutkimuksen tuloksia erityisvastuualueittain (suunnitellut sote-alueet). Teoksessa Jalava J ym. ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, s. 29–36.
 • Shemeikka Riikka, Hanna Rinne, Aurora Saares, Sakari Karvonen, Jukka Murto, Risto Kaikkonen. 2014. Nuorten aikuisten terveyden ja elintapojen alue-erot – ATH-tutkimuksen tuloksia erityisvastuualueittain (suunnitellut sote-alueet). Teoksessa Jalava J ym. ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, s. 37–44.
 • Tuusa, Matti, Sari Pitkänen, Riikka Shemeikka. 2014. Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia – seurantatietoa nuorisotakuun ensimmäiseltä toimeenpanovuodelta. Työpoliittinen aikakauskirja 3/2014, 23–38.
 • Shemeikka R, Rinne H, Saares A. 2014. Regional differences in health and health behaviour among young adults in Finland. Conference abstract. In Kaivonurmi M et al. (eds.): The 15th Biennial Conference of the European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS). Discussion paper 28/2014. National Institute for Health and Welfare (THL). Helsinki, 129–130.
 • Shemeikka, Riikka, Rinne, Hanna, Poutiainen, Erja, Parmanne, Piitu, Saares Aurora, Valkonen, Veli-Pekka. 2014. Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille. Suomen Lääkärilehti 38/2014, 2394–2396.
 • Saares, A, Shemeikka R, Rinne H. 2014. Nuorten aikuisten tupakoinnissa, alkoholinkäytössä ja terveydessä suuria alueellisia eroja. Teema-artikkeli, Kuntoutusportti.
 • Shemeikka R, Rinne H, Saares A, Murto J, Kaikkonen R. 2014. Alueelliset erot nuorten aikuisten terveydessä ja elintavoissa Suomessa 2012–2013 – ATH-tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 9 huhtikuu 2014. THL, Helsinki.
 • Tuusa, Matti, Sari Pitkänen, Riikka Shemeikka, Johanna Korkeamäki, Henna Harju, Aurora Saares, Marjo Pulliainen, Aija Kettunen, Keijo Piirainen. 2014. Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti. Toimeenpanon ensimmäisen vuoden arviointi ja seurannassa sovellettavien indikaattoreiden kehittäminen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 15/2014. TEM, Helsinki.
 • Shemeikka, Riikka & Veijo Notkola. 2013. Implementing Community Based Health Care Projects – A Focus on Community Based System in HIV treatment in East and Southern Africa. Afriche e Orienti, Special issue on AIDS 2012, 308–316.
 • Shemeikka, Riikka, Veijo Notkola, Jan Kuhanen, Heta Moustgaard, Kenneth Matengu, Katri Kontio, Harri Siiskonen. 2013. The impact of HIV on communities in North-Central Namibia. In: Arrigo Pallotti & Mario Zamponi (Eds.): HIV/AIDS in Southern Africa: Challenges, policies, actors. Villa Verucchio (RN), Italy: La Pleve Poligrafica Editore, 147–168.
 • Shemeikka, Riikka, Hanna Rinne, Aurora Saares, Piitu Parmanne, Veli-Pekka Valkonen, Erja Poutiainen. 2013. Lääkäreiden näkemyksiä kuntoutuksen haasteista ja kehittämisideoista. Kuntoutus 3/2013, 20–30.
 • Shemeikka, Riikka & Jonna Oksanen. 2013. Työttömät hakevat harvoin kuntoutukseen tule-sairauden perusteella. Hyvä selkä 2/2013, 10.
 • Notkola, Veijo & Riikka Shemeikka. 2013. Kuntoutus ja väestökysymys. Pääkirjoitus. Kuntoutus 1/2013, 3–4.
 • Shemeikka, Riikka. 2013. Ikääntyvien työntekijöiden kuntoutustarpeeseen vaikuttavat tekijät ja tukea tarvitsevien ryhmien tunnistaminen. Kuntoutuksella toimintakykyä ja osallisuutta, Kuntoutussäätiö, tutkimus ja kehittäminen, 12–13. Helsinki: Kuntoutussäätiö.
 • Shemeikka, Riikka & Kenneth Matengu. 2012. Community Based System in HIV Treatment in Namibia.  Report of the Roundtable Discussion held on 28 April 2011, Windhoek, Namibia. Windhoek: CoBaSys and University of Namibia. 26 pp.
 • Pensola, Tiina, Katja Kesseli, Riikka Shemeikka, Hanna Rinne ja Veijo Notkola. 2012. Kuntoutukseen? Sosioekonomiset tekijät Kelan kuntoutukseen hakemisessa ja myönnöissä. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 86/2012. Helsinki: Kuntoutussäätiö. 232 s.
 • Pensola, Tiina, Riikka Shemeikka, Katja Kesseli, Tuomo Laihiala, Hanna Rinne ja Veijo Notkola. 2012. Palkansaaja, yrittäjä, työtön: Kuolleisuus Suomessa 2001–2007. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 84/2012. Helsinki: Kuntoutussäätiö. 198 s.
 • Shemeikka, Riikka. 2011. Yhteisöpohjainen HIV-hoito Afrikassa: Community based system in HIV treatment -hanke. Kuntoutus 4/2011, 65–66.
 • Shemeikka, Riikka. 2011. Participatory Action Research and expert discussions on community-based HIV treatment: CoBaSys Mid-term meeting in Windhoek. CoBaSys Newsletter 2, 2-3.
 • Shemeikka, Riikka. 2010. Finnish official development aid for sexual and reproductive health and rights in sub-Saharan Africa. Finnish Yearbook of Population Research XLV, 143-170.
 • Shemeikka, Riikka, Scholastika Iipinge, Nelago Indongo, Harri Siiskonen, Taina Torkko and Veijo Notkola. 2009. Reproductive health in southern Africa: Government policies and changes in sexual and reproductive health and rights. Evaluation reports 1/2009. Helsinki: Rehabilitation Foundation. 299 pp.
 • Shemeikka, Riikka. 2009. Afrikan nopea väestönkasvu jatkuu. Pari & Perhe 1/09, 27.
 • Kuhanen, Jan ja Riikka Shemeikka. 2008. Juniorijohtoiset kotitaloudet Namibian orpo-ongelman selviytymiskeinona. Namibia: Suomi-Namibia-Seuran jäsentiedote 4/2008, 18–19.
 • Kuhanen, Jan, Riikka Shemeikka, Veijo Notkola and Margareth N. O. Nghixulifwa. 2008. Junior-headed households as a possible strategy for coping with the growing orphan crisis in northern Namibia. African Journal of AIDS Research 7(1): 123–132.
 • Shemeikka, Riikka, Veijo Notkola, Jan Kuhanen and Harri Siiskonen. 2008. HIV and fertility decline in North-Central Namibia 1980-2004. Finnish Yearbook of Population Research 43, 7-32.
 • Shemeikka, Riikka, Jan Kuhanen, Veijo Notkola ja Harri Siiskonen. 2007. HIV-epidemia ja sosiaalinen ja taloudellinen tuki eteläisessä Afrikassa: Tuen tarve Pohjois-Namibiassa. Kuntoutus 1/2007, 16–36.
 • Shemeikka, Riikka. 2006. Fertility in Namibia: Changes in fertility levels in North-Central Namibia 1960–2001, including an assessment of the impact of HIV. Yearbook of Population Research in Finland 42. Supplement. Helsinki: The Population Research Institute of the Family Federation of Finland. (Väitöskirja, yhteenvetojulkaisu 141 s. ja alkuperäisten artikkeleiden uusintapainokset)
 • Shemeikka, Riikka and Veijo Notkola. 2005. Fertility reduction caused by HIV/AIDS and its demographic impact in northern Namibia. In: Ursula Aaltonen & Simo Mannila (Eds.):  What are we doing there? Experiences and lessons learned from development cooperation in health care and social welfare (1990-2005), 207-26. Helsinki: National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES).
 • Shemeikka, Riikka, Veijo Notkola, and Harri Siiskonen. 2005. Fertility decline in North-Central Namibia: an assessment of fertility in the period 1960-2000 based on parish registers. Demographic Research [Online].  30 August 2005, Volume 13, Article 4, Pages 83–116.
 • Shemeikka, Riikka ja Paula Alkio. 2005. Aids-tilanne Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Väestöviesti 1/2005, 7.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!