Ikääntyvien 55–69-vuotiaiden työ- ja toimintakykyä edistävien toimintojen kehittäminen (IKKUNA)

Takaisin hankelistaan
Hallinnoiva yksikkö Tutkimus- ja kehittämisyksikkö
Toimintaohjelma Toimintakyvyn tuen tarve ja kuntoutuksen kehittäminen
Hankkeen nimi Ikääntyvien 55–69-vuotiaiden työ- ja toimintakykyä edistävien toimintojen kehittäminen (IKKUNA)
Project Name Development of methods promoting working and functional capacity of persons aged 55–69
Hankkeen nimen lyhenne IKKUNA
Alkamisvuosi 2004
Päättymisvuosi 2008
Hanketyyppi Kehittäminen
Hankkeen tila Päättynyt
Vastuuhenkilö Tiina Pensola
Muu työryhmä Aila Järvikoski, Veijo Notkola, Janne Jalava, Raisa Hassinen, Hanna Kankainen, Hanna Rinne, Mirkka Vuorento, Arto Pietilä, Mikko Henriksson, Soili Järvilehto, Raili Heinonen, Pirkko Koskiniemi, Outi Reinola, Leena Tarkiainen
Yhteistyötahot UKK-instituutti
Kansanterveyslaitos (KTL)
Rahoittajat Raha-automaattiyhdistys (RAY)
Tausta Väestön ikääntyminen tuo suuria haasteita työelämän ja koko yhteiskunnan toimivuudelle. Työikäisen väestön määrä vähenee ja keski-ikä nousee. Ikääntyvää työvoimaa tarvitaan, koska työikään tulevia on vähemmän kuin eläkeikään siirtyviä seuraavat 40 vuotta. Tässä tilanteessa on tärkeää, että ikääntyvien työikäisten toimintakyky, työkyky ja työssä jaksaminen säilyvät ja ikääntyvät voivat jatkaa työssään nykyistä pidempään. Paitsi yhteiskunnan, myös ihmisten itsensä ja heidän läheistensä kannalta on mielekästä, että myös eläkeikäisten toimintakyky säilyy mahdollisimman pitkään.
Tavoite Hankkeen tavoitteena oli 1) selvittää ikääntyvien 55–69-vuotiaiden terveyttä, toimintakyvyn eri osa-alueita, työkykyä ja kuntoutustarvetta, 2) seuloa olemassa olevista kuntoutustavoitteisista projekteista parhaat käytännöt ikääntyvien toiminta- ja työkyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä 3) kehittää ja testata toimintakokonaisuus, jolla pyritään vaikuttamaan ikääntyneiden a) työkykyyn ja -motivaatioon ja työssä jaksamiseen sekä b) vireyteen ja toimintakykyyn myös eläköitymisen jälkeen.
Menetelmät/aineisto/toteutus Hanke jakautui aineiston ja menetelmien osalta seuraavaan kolmeen osaan:
1) 55–69-vuotiaiden terveyden, toimintakyvyn eri osa-alueiden, työkyvyn sekä kuntoutustarpeen kartoitus kolmella laajalla väestöaineistolla (Terveys2000, Vajaakuntoiset ja työ, Ikihyvä)
2) kirjallisuuskatsaus 55–69-vuotiaisiin kohdistetuista projekteista, kysely projekteille hyvistä käytännöistä sekä hyvistä ja huonoista kokemuksista projektien toteutuksessa
3) ikääntyville soveltuvan avovarhaiskuntoutusmallin kokeilu ja arviointi toimintakokonaisuuden löytämiseksi (pilottihanke).
Tulokset Ikääntyvien työikäisten fyysinen terveys, fyysinen ja kognitiivinen toimintakyky, erilaiset aistitoiminnot ja työkyky heikkenevät ikäryhmittäin. Väestöryhmittäiset erot ovat kuitenkin suuria: kaiken kaikkiaan ongelmia on enemmän ei-työllisillä. Noin puolet 63–67-vuotiaista selviäisi omassa työssään toiminta- ja työkykynsä perusteella. Noin neljännes selviytyisi erilaisten tukitoimien avulla ja arviolta neljännes on työkyvyttömiä. Työssä jaksamiseen vaikuttavat myös työmotivaatio, tehdyn työuran pituus ja raskaus sekä terveyskäyttäytymiseen liittyvät tekijät kuten lihavuus, liikunta, humalahakuinen juominen ja unihäiriöt. Tehdyn pilotin mukaan työkykyyn ja työmotivaatioon on mahdollista vaikuttaa. Myös kognitiivisessa toimintakyvyssä ja liikunta-asenteissa saavutettiin muutoksia, jos ongelmat eivät olleet kehittyneet kovin pitkälle.
Avainsanat toimintakyky, muisti, kognitiivinen toimintakyky, työkyky, työssä jaksaminen, ikääntynyt, ikä, eläke, kuntoutus, kuntoutustarve
Julkaisut Pensola T (2010) Ikääntyvien työssä käyvien liikunta: Esteiden yli parempaan toiminta- ja työkykyyn. Terveysliikuntauutiset: Liikuntaa eläkeiän kynnyksellä UKK-instituutti, 10:15-16.

Pensola T (2009) The Effect of Preventive Non-Institutionalized Rehabilitation on Health, Physical and Cognitive Capacity and Work Ability of Persons Aged 55+. International Journal of Rehabilitation Research 32; S1:S65.

Pensola T, Rinne H, Kankainen H, Roine S (2008) Työikäiset ikääntyvät. 55–69-vuotiaiden terveys, fyysinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky, työkyky sekä kuntoutustarve. Helsinki: Kuntoutussäätiön tutkimuksia 78.

Pensola T, Roine S, Vuorento M (2008) Iällä ei väliä: Hyvinvoivana ja vireänä töissä ja eläkkeellä. Loppuraportti Ikkuna-projektissa toteutetun 55–69-vuotiaiden avomuotoisen varhaiskuntoutusmallin toteuttamisesta. Helsinki: Kuntoutussäätiön työselosteita 36
.
Jalava J, Roine S, Hassinen R, Pensola T (2007) Hyvistä käytännöistä lupaaviin tuloksiin ja menetelmiin. Selvitys 55–69-vuotiaiden toiminta- ja työkyvyn edistämiseen keskittyneistä hankkeista ja hyvistä käy-tännöistä. Helsinki: Kuntoutussäätiön työselosteita 34.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä